Foto: Skui skole, ca. 1910.

Klassebilder fra Skui skole

Andre bilder fra Skui skole

Skui skole, Ringeriksveien 242, ble åpnet 1. august 1901.

Økri skole og Bjørum skole var blitt for små og ble erstattet av Skui skole. De gamle skolene ble brukt som lærerboliger.
Nybygg i 1920, store utvidelser i 1933, 1965 og 1969. Total ombygging med ny åpning 20. august 2005.

Arne Mohus skriver følgende i «Husmannsplasser i Bærum», b.1:
Skui skole 66/44.
Tomt til Skui skole, ca. 10 dekar, ble i 1900 kjøpt av Otto Pedersen, Søndre Skui. Skolen var ferdig i 1901. Skole bygningen – en 2-etasjes bygning i mur – har vært et framtredende bilde når en kjører Ringeriksveien.
Da Skui skole sto ferdig, ble Bjørum og Økri skoler lagt ned. De to skolekretsene ble slått sammen og kalt Skui krets. – Skui skole er senere utvidet. Grendehus er oppført i tilknytning, og idrettsplass er opparbeidet.

Skui skole jubilerer

Skui skole feiret sitt 50 års-jubileum i 1951 og sitt 100 års-jubileum i 2001. Les jubileumsberetningene:

Skui skole 1901 – 1951. Av Jakob Venås. 1951. 31 s.
Les e-bok

Skui skole gjennom 100 år : 1901-2001. Red. av Solveig Juel og Reidar W. Torp. 2001. 46 s.
Les e-bok

Skolevæsen. De faste skoler: Skui skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.

5. Skui skole.
Skoledirektøren og sundhetskommissionen klaget i 1898 over at de leiede lokaler til smaaskolen i begge kredsene, Økern og Bjørum, nu var forsmaa. Skolestyret var ogsaa av samme mening.
En komite (meieribestyrer Ekornrud og gaardbrukerne Skui og Hellerud) blev valgt til at undersøke stemningen i begge kredsene for sammenslutning av disse to skoler til en større skole. Klassedelingen vilde derved bli bedre.
Den 11. februar 1899 meldte komiteen at i kredsmøte den 16. december 1898 var stemning for sammenslutning av kredsene.
Komiteen foreslog at en ny skolebygning med 4 klasseværelser skulde opføres omkring Skuiløkken.
I nyt kredsmøte i begge kredsene i mars 1899 blev sammenslutning enstemmig vedtat.
I herredsstyremøte den 31. mai 1900 bifaldtes formandskapets indstilling om indkjøp av 10 maal jord av Otto Pedersen Skui for 2 000 kr. til skoletomt, samt opførelse av en 2-etages skolebygning av mur med 6 skoleværelser, hvorav det ene foreløbig indredes til vagtmesterbolig.
Til medlemmer av byggekomiteen for den nye skole valgtes av herredsstyret H. E. Enger og O. J. Ekornrud og av skolestyret A. O. Skui.
Den 1. august 1901 var bygningen færdig og blev tat i bruk den 24. Den har 5 klasseværelser (det ene benyttes til sløid og haandarbeide). Desuten skolekjøkken, bad og vagtmesterbolig.
Til Skui skoles opførelse medgik i det hele (iberegnet tomt) 35 549.61 kr. (byggetomt 2 500 kr.; skolebygningen med privet og stald 30 373.67 kr.; vandledning 1 131.25 kr.; planering, vei etc. 1 544.69 kr.).
Læseværelset i Økern og Bjørum skoler blev samme aar indredet til lærerindebolig.

Barnetal ved skolen.
1901: 169 – 7-delt
1908: 198 – 7-delt
1914: 155 (77 g. og 78 j.) – 7-delt med 1 paralelkl.
1918: 198 – do.

Lærere og lærerinder ved skolen:
Nils Seim. Se under Økern skole. Mottok instruks som førstelærer 1902.
O. A. Brække, 1901—15. Se under Bjørum skole.
Hanna Tanum, 1901—13. Se under Bjørum skole.
Anna Holth, fra 1901. Se under Økern skole.
Grefe Hoff, født i Sandsvær 1885, tiltraadte i Bærum 7. april 1913.
Johannes Nordal, fra høsten 1915 til 17. august 1916. Se under fortsættelsesskolen. Fra 17. august 1916 blev han lærer i Vestre Aker, og
Andreas Dyrhaug (se under fortsættelsesskolen) ansat i hans sted ved Skui skole.
Andreas Orheim, født i Vestre Bærum 1878, ansat ved Skui skole 1918.
I skolekjøkken frk. Hansen og i sløid hr. Fjeldstad.
Hans Oven, ansat ved Skui skole fra 1921—23, da han blev overflyttet til Snarøens skole, hvor han først skal tiltræde 1924.
Margit Vienæs ansat 1922.

Translate »