Husmannsplass

Haugen gård 2007. Foto Erik Unneberg

Flere bilder av Haugen

Haugen gård ligger på nordsiden av Burudvann. Opprinnelig var Haugen, som tidligere het Burudhaugen, husmannsplass under Burud gård. Den ble muligens ryddet og bosatt før finneinnvandringen på 1600-tallet. I 1766 ble Haugen solgt til nye eiere av Bærums Verk for 205 riksdaler. Bærums Verk solgte den i 1923 til leilendingen Jørgen Martinsen Haugen, som i flere år var formann i Bærum jordstyre. Gården hadde da ca. 40 da dyrket jord, ca. 30 da annen innmark og ca. 250 da skog. (Kilde: Asker og Bærum leksikon)

Husmannsplass

Haugen gård ved Burudvannet mellom 1900 – 1920

BURUDHAUGEN, HAUGEN nr. 113, bnr. 3. Fra Arne Mohus. Husmannsplasser i Bærum b.3. 1993
Burudhaugen eller Haugen ligger ved nordenden av Burud vannet. Det er mulig at plassen var ryddet og bosatt før finneinnvandringen i traktene her nord for Burudvannet på 1600-tallet. På tinget i 1745 opplyses at Ole Johansen ikke «har nogen næring i kongens almenning, men hans påboende plads hører under gaarden Burud. »
Ole Johansen var som nevnt bruker i 1745 på plassen Haugen. Senere opplysninger om han mangler.

Hans Pedersen var husmann i 1795 på plassen Haugen under Burud. I 1801 var Hans Pedersen, 42 år og husmann med jord, landvern. Hans kone Barbro Olsd. var 35 år. Det er mulig at hun var datter av forrige bruker. Det var 4 barn, Peder 7, Lene 6, Anne 4 og Ole 2 år. – Eli Andreasd., konas mor, var 71 år, enke – «fattigpenge» . Søren Johannesen, 24 år og «gevorden soldat», var tjenestedreng. Ingeborg Christensd., 19 år var tjenestepike.

Sønnen Ole Hansen kom senere til Nedre Johnsrud. Datteren Lene ble gift med husmann Anders Hansen på plassen Dalsbråtan under Søndre Åmot.

I 1815 var Hans Pedersen bruker på plassen Haugen under Burud. Han var 56 og kona Barbro Olsd. 50 år. Hjemme var Marie 18, Ole 15, Petronelle 13, Peder 10, Andreas 6 og Christopher 3 år.

I 1825 var Hans Pedersen husmann med jord på Haugen under Burud. Han var 66 og kona Barbro Olsd. 61 år. Christopher Hansen, 14 år var hjemme.

Sønnen Peder Hansen var i 1825 inderst på husmannsplassen Haugen. Han var 19 og hans kone Mari Nilsd. 22 år. Hun var datter til Nils og Marte Aspeskogen i Sørkedalen. Deres datter Kari Pedersd. ble født i 1825.

Peder Hansen var i 1835 husmann med jord på plassen Haugen. Han var 30 og kona Mari Nilsd. 32 år. Det var 4 barn, Hans 10, Lars 7, Ole 5 og Andreas 2 år. Hans Pedersen, 77 og hans kone Barbro Olsd., 69 år var føderådsfolk.

Peder Hansens bror, Christopher Hansen, ble gift med Maren Nilsd. , datter av Nils og Marte Aspeskogen, og søster til Mari Nilsd. Han døde i 1837-38 av kopper. Datteren Barbro ble gift med Ole Pedersen Østern og sønnen Lars Christophersen kom til Kullebund under Skollerud.

Christen Larsen, sønn av Lars Henriksen, Bjerkeeie (Engebråten), ble 1/4 1839 gift med Maren, enken etter Christopher Hansen. Han var da 21 og hun 32 år. Han kom til Haugen og ble husmann.

Christen Larsen var i 1865 husmann med jord på plassen Haugen under Burud. Han var 45 og kona Maren Nilsd. 54 år. Hjemme var 4 barn, Karine 26, Marthin 24, Olaus 21 og Gulbrand 17 år. På plassen Haugen var det i 1865, 1 hest, 2 kyr og 5 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1 t. havre og satte 1/2 t. poteter.

Sønnen Olaus Christensen ble gift med Jonette Christophersd. Burud. Hun var oppfostret på Skollerud. De ble leilendinger på Jordbærhaugen.

Christen Larsen var i 1875 leilending på Haugen. Han var 55 og kona Maren Nilsd. fra Sørkedalen, 64 år. Sønnen Martin Christensen var 34 år. Maren Hansd., 19 år var tjenestepike. På plassen Haugen var det i 1875, 2 hester, 3 kyr og 3 sauer. De sådde 3/8 tønne bygg, 1 t. havre, 10 skålpund gressfrø og 2 t . poteter.

I 1885 var Christen Larsen fortsatt husmann. Sønnen Martin Christensen var hjemme.

Martin Christensen ble gift med Martine Hansd. fra Fossum. De overtok som leilendinger i 1892, da moren Maren Nilsd. døde. Christen Larsen døde i 1906. Det var 6 barn, Kristen, Maren, Jørgen, Gustav, Oskar og Laura.

Jørgen Martinsen Haugen fikk kjøpt Haugen i 1923 av Bærums Verk. Han ble gift med Karoline Grorud. Det var 4 barn, Ivar, Magnhild, Gudrun og Magne.

Jørgen Haugen var en dyktig gårdbruker, og drev den vesle gården på en utmerket måte. Han deltok i offentlig styre og var medlem av kommunestyre og formannskap. Jørgen Haugen var i flere perioder formann i jordstyret. Han var også formann i Lommedalen småbrukerlag. Han var arbeidsom, men hadde tid til å snakke med folk, både hjemme på gården og ute i bygda. Han var avholdt og respektert i Lommedalen og i Bærum forøvrig.

Sønnen Magne Haugen tok over gården. Hans kone er fra Oslo, og de har to døtre.

Hans bror Ivar Haugen er snekker. Han bygde hus på Nedre Trulsrud. Datteren Gudrun ble gift med Asle Nilsen, som var gårdskar på Hellerud i mange år. De bygde hus ovenfor Burud. Datteren Magnhild var vanfør og bodde på gården til hun døde.

Gården Haugen har et dyrket areal på ca. 30 dekar, ca. 30 dekar annen innmark og ca. 250 dekar skog. Våningshuset er fra 1864 og ble restaurert etter krigen. Uthusbygningen ble ombygd for noen år siden. Magne Haugen er i 1990 3. eier av Haugen, gnr. 113, bnr. 3.

BADSTUBAKKEN. Veien til husene på Haugen går over Badstubakken. På grunn av brannfaren lå badstuen et stykke unna de øvrige hus . Badstuen ble også brukt til korntørke. En liten bekk renner på østsiden av Badstubakken.

Translate »