Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.
Ivar Næss. Bygningshistorie. Sta. Maria kirke, Tanum, Vestre Bærum

Kirkens historie

Første gang denne kirkebygning er nævnt er i mai 1324 i forbindelse med et gaardssalg, idet endel av gaarden «Gata» i Tanum kirkesogn den gang blev solgt til Nicolaialteret i Halvards kirke i Oslo. Den er paa lignende maate nævnt 23. mars 1348, og 3. mai 1436 kundgjør 3 lagrettemænd at de var vidne til et gaardssalg angaaende kirken, likeledes et dokument av 25. april 1389, og paa denne tid fremgaar det at kirken den gang var et samlingssted i bygdens liv som en virkelig sognekirke. Lignende oplysninger er der desuten fra flere diplomer fra tiden 1389-1470 der omhandler salg eller gave av jordegods. Man kan av disse vidnesbyrd gaa ut fra at Tanum kirke i det 14. og 15. aarhundrede var kirke for vestre del av Bærum, likesom Haslum kirke var for østre.

En kilde fra denne tid er ogsaa biskop Eysteins jordebok fra 1390-aarene. Av de avgifter til biskopen, som nævnes, ser det ut til, at dens formue har været jevnstor med Haslum kirkes og omtrent halvparten av Askers — et forhold som maa ha svaret til kirkens betydenhet i nabolaget. Som overskrift over opregningen av jordeiendommene staar: «Sancte Maria dedicacio IX ° die mensis Marcij». Herav fremgaar det at kirken har været viet til Jomfru Maria den 9. mars, som altsaa maa ha været dens festdag. Forøvrig vet vi intet om kirken i middelalderen undtagen at en gammel tradition — som er nævnt av biskop J. Neumann i «Bustikken» for 1817—18 og utvilsomt peker tilbake til denne tid — fortæller at «fra Arilds tid har den været en saakaldet Love-Kirke, til hvilken man i Beængstelse og Nød gjorde Løfter, og den Dag i Dag sees mangen from Quinde, efter en vaandefuld Barselseng at bringe et eller flere Lys til dens Alter».

Det første vi hører om kirken i etter-reformatorisk tid — bortset fra at dens indtægter er nævnt i Poul Huitfeldts stiftsbok over Oslo og Hamar stifter 1575 — er i «Biskop Jens Nilssøns visitatsbøker og reiseoptegnelser 1574—97». Her fortælles at sognepresten til Asker, Peder Jonssøn, og hans kapellan Peder Hanssen møtte biskopen med skydshester ved Haslum kirke og at de derfra drog over til Hole paa Ringerike: «Och som bispen och her Peder i Aske rede sammen talede her Peder om Biørn Houger, at hand er kirckeverger til Tønnum kircke vdj vestre Bergem annex til Aske, och hand opber kirckens rente och flier intet paa kircken som giøris fornøden behoff, icke andet end huad som hannem sielff tyckis, og der lidet eller intet er gaffnligt».

Perioden fra 1664 til kirkens salg 1723 kunde med adskillig ret kaldes «den Kreftingske tid». 1664 bosatte nemlig Johan Krefting sig paa Bærums jernverk, som han hadde kjøpt, og baade han og hans familie efter ham viste stor interesse og omsorg for kirken. Saaledes lot han i 1672 paa egen bekostning opbygge «it grundmuuret Sacristi ved den nordre side af Sanghuus Muuren» mot tilladelse til at ha gravsted for sig og sin familie i kjelderen nedenunder. Og i besigtelsesprotokollen for 1686 berettes at der «udi kircken er tvende pulpiturer, som begge er vel vedligeholden af Anniche Krefting» (enken efter Johan Krefting) «formedels hendes folk som arbeider paa Bærums Jernverk har deres stader derpaa». Endvidere at der i kirken fandtes «een tilluckt stoel som Anniche Kreftings, der dog der i Sognet boer, niuder, imod adskillige smaa foræringer af ornamenta til kirchen». Blandt hendes gaver nævnes en ottearmet messing lysekrone.

Omkring 1719 viste det sig at kirken var for liten. Grunden hertil var delvis den utvidede bedrift paa Bærums verk. Sognepresten i Asker, Søfren Michelsen, sendte derfor en indtrængende ansøkning om at kirken maatte bli utvidet og reparert, og i 1722 blev det overdrat murmester Mathis Povlsen og tømmermester Isak Børgen at foreta utvidelsen av kirken. Dette blev utført fra høsten 1722 til vaaren 1723. Kirken blev da forlænget 15 alen og alle gamle skrøpeligheter blev utbedret, heri ogsaa indbefattet utvidelsen av korbuen, og anordnet flere og større vinduer.

I 1843 foreslog Alex. Lange at Bærum skulde kjøpe tilbake kirken. Dette møtte imidlertid vanskeligheter og først i skrivelse av 4. januar 1850 besluttet formandskapet at gjenopta saken, og Tanum saavel som Haslum kirke blev kjøpt av kommunen. Ved det tidspunkt viste det sig ogsaa at kirken ikke var tilstrækkelig stor og man gik straks igang med at foreta endel utvidelser og forbedringer, og efter den tid stod kirken uforandret indtil 1900 da Vestre Bærum sognestyre bevilget midler til restaurering. Desuten blev der i samme øieblik skaffet tilveie penge fra privat hold. Restaureringen blev utført efter forslag og tegninger fra arkitekterne Nils Reiersen, Karl Guettler og Einar Oscar Schou. Samtidig med denne restaurering blev gammelt inventar som tildels var overført til Bryn kirke saavidt mulig bragt tilveie igjen.

Sagn

Ved kirkegaardsmuren ligger en sten som kaldes «Brudestenen», og paa denne sten blev bruden løftet av brudesvendene forat hun derfra selv kunde bestige hesten; til visse tider synger det i stenen.

Kirken stod oprindelig paa Vøienengen paa en haug som kaldes kirkehaugen; derfra blev den flyttet av usynlige aander — første nat halvveis til Kirkerud, anden nat helt frem.

Den søndre dør blev gjenmuret, fordi der hadde foregaat et drap i kirken: to mænd hadde beilet til samme kvinde; da den ene av dem førte hende som brud op fra den vestre kirkedør, styrtet rivalen ind fra den søndre og stak ham ihjel. En variant fortæller at de to var brødre og at drapet foregik i søndre døraapning.

Kirken skal falde sammen en første pinsedag, mens mange folk er i kirken — spaad av den samme som sa at Asker kirke skulde brænde en paaskedag, hvilket indtraf. Efter en variant skal den synke i jorden og det skal ske, nåar der en første pinsedag blir holdt barnedaap efter høimessepreken.

Op mot kirkemuren var en lang tid stillet det stive og tørre lik av en mand som hadde svoret falsk ed og derfor ikke kunde raatne i jorden; han gik under navnet «Tørrhard».

Materialer

Kirken er opført av naturlig utilhugget sten delvis som kistemur. De synlige flater ut- og indvendig er kalket. Gulvet er av træ. Taket er steilt, opført av spærreverk og styrket ved to rækker tverbjelker foruten den række som ligger an mot oversiden av muren og danner loftet; desuten er det støttet av skraabjelker indi vinkelen paa begge sider. Avstanden mellem takstolerne indbyrdes er mindre over den tilbyggede del av langhuset end over den gamle. Dette hænger sandsynligvis sammen med at murene er tyndere i den nybyggede del. Derfor har tømmermesteren her sat spærrebindene tættere, forat takets last pr. kvadratenhet skal bli den samme som paa de gamle mure. Direkte paa spærrene hviler et dobbelt bordlag. Tækningen bestaar av almindelige teglsten. Taket paa koret er av samme konstruktion, bare med den forskjel at der er en og ikke to rækker tverbjelker.

Tvers over mønet litt østenfor midten er takrytteren reist. Den er bygget helt og holden av træ med solide saksekonstruktioner og kraftige knær nederst i hjørnene; overalt er trænagler anvendt. Taarnfoten er firkantet, klædt med rødmalte bord og har fire glugger — en i hver himmelretning — med flattrykt bueformet overkant og lukket med trælemmer. Taarnhjelmen er ottekantet, høi og slank med en kraveagtig utvidelse nedentil; ogsaa den er klædt med rødmalte bord. Taarnfløien er av jern, formet som et spinkelt kors med liljeagtig avsluttede armer, med splitflag og kule ved roten.

Den overveiende del av opbygningen er utført paa en sjelden vakker, god og haandverksmæssig maate der taler et tydelig sprog om at haandverket gjennem tiderne har staat meget høit i Bærum. Kirkens utstyr som prækestol, altertavle, døpefont, lysekroner er rikt og vakkert, tildels paavirket i hollandsk retning og det er ogsaa sandsynlig at enkelte dele er hjemført derfra.

Som kirken nu ligger oppe paa Tanumaasen indgjærdet ved en solid kirkegaardsmur staar den som en overordentlig værdifuld og vakker overlevering fra fordums tider.

Translate »