Foto: Lysaker skole. Ny bygning i mur fra 1893. Den eldste skolen i tre fra 1866 til høyre. Bildet er tatt ca. 1910. Flere bilder fra Lysaker skole

Lysaker skole ble innviet 2. januar 1866. Skolebygningen var av tre og hadde ett klasserom og lærerbolig. En ny og større skole i mur ble tatt i bruk i 1893. Skolen er utvidet flere ganger senere.

Lysaker skole jubilerer

100 år

Lysaker skole 100 år. Av Torvald Rustad. 1966. 37 s.

Les e-bok

Lysaker skole 1991

Lysaker skole 1866-1991. 1991. 29 s.

Les e-bok

Skolevæsen. De faste skoler: Lysaker skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.

7. Lysaker skole (5. kreds )

Se foran under fastskolevæsenets gjennemførelse.
Skolebygningen av træ med et klasseværelse og lærerbolig blev indviet den 22. januar 1866.
Bebyggelsen ved Lysaker, Stabæk og Høvik øket sterkt, da jernbanen mellem Kristiania og Sandviken i 1872 blev færdig. Barnetallet tiltok; flere lærere og mere rum maatte der til ved skolen.
I 1882 blev det klaget over at av 40 barn som for et halvt aar siden var optat i nederste avdeling, kunde neppe halvparten bokstavene, og den anden halvpart læste daarlig. Skolekommissionen uttalte sig da for at de 120 barn i skolen maatte bli fordelt paa fire avdelinger, og som midlertidig nødhjælp blev det foreslaat at ansætte en lærerinde som skulde undervise en smaaklasse to dager om uken for 2 kr. pr. dag. Hertil skulde leies lærer Ottersens «bedste stue» for 1.20 kr. pr. dag, og Ottersen fik fuldmagt til at anskaffe to skolebord, hvert fem alen langt og en alen bredt. Formandskapet gik med paa dette forslag, dog med den forandring at bordene skulde være fem kvarter brede.
Men der maatte snart mere til. Den 12. september 1892 besluttet skolestyret at indgaa til herredsstyret om ny bygning med 4 klasseværelser ved Lysaker skole, og at den gamle bygning skulde indredes til lærerboliger.
Den 7. februar 1893 bevilget herredsstyret til opførelse av murstensbygning 11 700 kr., til faglig tilsyn ved opførelsen 500 kr., til bygmester Lyneberg for tegninger m. m. 500 kr., til indredning av den gamle skole til lærerbolig 500 kr. (Der medgik i det hele 18 150.60 kr.) Tillike løn for en andenlærer ved skolen fra den tid den nye bygning blev færdig. — Den blev indviet 16. oktober 1893.
Barnetallet vokste snart, saa der blev for faa rum og for faa lærere. Allerede den 11. juni 1897 foreslog skolestyret tilbygning ved skolen, 3 almindelige skoleværelser og 1 sangværelse der ogsaa kunde benyttes til samlingsværelse for lærerpersonalet. Saken blev utsat til nærmere overveielse.
Forslaget blev paa ny fremsendt til herredsstyret høsten 1898 med anbefaling av 4 klasseværelser og et noget større rum i 3. etage.
Dette blev saa vedtat i herredsstyret, og den komite som hadde forberedt saken (advokat Michelet, grosserer W. Eger og tømmermester H. Topaas) blev overdraget at iverksætte byggearbeidet paa bedste og billigste maate. Tilbygningen som var kalkuleret til 26 000 kr., blev opsat 1. halvår 1899 og antagelig delvis tat i bruk efter sommerferien samme aar. Den kostet i det hele 29 243 kr. (grundarbeidet 4 310.50 kr., skolebygningen 23 372.25 kr., ekstraarbeide 860.25 kr., arkitekthonorar 700 kr.).
En villa i nærheten blev indkjøpt til bolig for et par av lærerne. I senere tid blev ogsaa en anden villa indkjøpt i samme øiemed.
Lysaker skole blev i 1922 atter utvidet ved en tilbygning.

Barnetal ved skolen.
1866: 100
1874: 107
1894: 230
1906: 322
1914: 331 (171 g. 160 j.)
1915: 350
1918: 315
Fra 1893: 6 klasser, fra 1899: 7 klasser.
I 1914: 7 klasser og 1 paralelklasse, fordelt mellem 3 lærere og 3 lærerinder. Desuten haandgjerning, sløid og kjøkkenkursus.

Lærere og lærerinder ved skolen:
Ivar Gustav Pettersen, fra begyndelsen av 1866 til sommerferien samme aar da han overtok lærerposten ved Hadelands glasverk.
Martin Laurits Larsen, fra høsten 1866 til høsten 1868.
Johan Nygaard, født paa Sell i Gudbrandsdalen. Ansat den 21. december 1868, søkte sig bort fra utgangen av 1870.
Otter Ottersen, 1871-93, født i Lilleherred, anneks til Hitterdal, 1845. Han blev ansat ved Lysaker skole 1871. I 1893 blev han efter ansøkning
flyttet over til Fossum bruksskole (111 ansøkere) og virket der til sin død 1908.
Johannes Olsen Bærby, født i Rakkestad 1850. Fra 17. oktober 1893 blev han ansat som førstelærer ved Lysaker skole og stod til 1921.
Engebret Reistad, 1893-98, født i Sigdal 1859. Han blev ansat i Bærum 1893. I 1898 fik han lærerpost i Vestre Aker.
Rasmus Frøyen, 1898—1903, født i Bremanger 1871. Han blev ansat i Bærum 1898. I 1903 ved folkeskolen i Kristiania.
Anton Kraugerud, 1902—05. Se under Evje skole.
Olai Mathias Frøyen (R. Frøyens bror), født 1865. Ansat ved Lysaker skole 1903, førstelærer fra 1921.
Johannes Skorpen, fra 1903. Se under Snarøens skole.
Martin Kraugerud (Anton Kraugeruds bror), født i Rakkestad 1872. Han blev ansat i Bærum 1905. I 1907 blev han lærer og kirkesanger i Kraakstad.
Olaf Albert Kjernlie, født i Vestre Gausdal 1875. Han blev ansat ved Lysaker skole 1907.
Andreas Dyrhaug. Se fortsættelsesskolen.
Ved skolen var i slutten av 1881 ca. 120 barn. En lærerinde maatte ansættes, saa skolen blev 4-delt. Midlertidig blev det ordnet saa, at en lærerinde skulde læse med nederste avdeling og ha haandarbeide med øverste avdeling. Lokale blev midlertidig leiet hos læreren. Senere blev der paabygget til et læseværelse og rum til lærerinden.
Emma Borgman, datter av gartner Borgman i Vestre Aker, blev konstitueret i posten fra 7. januar 1882. Nogen aar efter sluttet hun ved Lysaker, tok lærerindeeksamen i Kristiania og blev ansat paa Nesodden.
Mina Holt, født i Hobøl 1860. Ansat i Bærum 1889, søkte avsked 1924.
Inga Øyen, 1895-1902, født i Trondhjem 1859. Ansat ved Lysaker skole 1895. Hun opsa sin post 1902.
Anna Skatvedt, Ira 1899. Se under Evje skole.
Jørgine Oppebøen (fru Hovdan), 1902—12. Se under Fossum bruksskole.
Aagot Tananger, fra 6. januar 1913. Se under Snarøens skole.
Aslak Eftestøl, født i Fjotland 1888. Ansat ved Lysaker skole den 31. mai 1918.
Dorothea Skorpen har haandarbeide og Helga Johannessen kjøkkenundervisning ved skolen.

Translate »