Kalkovnen på Ringi gård. Bildet er tatt av Randi Hausken i 2008

KALKBRÆNDING. Fra Bærum : en bygds historie b.1. 1920.   (Kapittel Næringsliv av Magnus Tveten)

Av kapitlet om bygdens geologi vil vi forståa at kalkbrænding maatte bli en vigtig binæring for gaardbrukerne i Bærum. Allerede kong Magnus Eriksen utstedte en forordning om «at alle kongens skoger og almenninger i disse egne skulde lægges til Mariakirken i Oslo til at opholde limovner og teglovner til kirkens behov.» Det var i aaret 1336.
Vi kan derfor sikkert gaa ut fra at kalkbrænding har været drevet i Bærum like fra sagatiden.
Ifølge en kgl. ordre av 28. novbr. 1602 skal bønderne paa Nonnesetergodset i Bærum hver for sig bryte 30 læs kalksten og bringe den til kalkovnene, og av regnskaperne for Akershus kan vi se at i 1597 er kalk leveret der fra gaardene Jong, Grini, Gjettum, Dønski, Levre, Rud, Frogner, Berger, Bjørum, Ringi, Fleskum og Hamang likesom vi fra aar 1629 har opbevart en kvittering for levering sammesteds av 220 lester kalk fra Nes, Østern, Haug, Valler, Nadderud, Grav, Øverland, Høvik, Aas, to Stabækgaarder og fra Gaustad i Aker.

1661 fandtes kalkovner paa følgende gaarder i Øste Bærum:
Høvik, Grav, Nadderud, Stabæk, Haslum, Øverland, Haug, Ost, Solberg, Horsle (60 lester aarlig), Okshoved, Løkeberg, Nes (50 lester aarlig), Vold, Fornebu (fjeld, leid bort til Vold), Stabæk II, Stabæk III har ovn fælles med forrige gaard, Valler, Aas (brukes ikke nu, heter det). Et par av disse gaarder hadde ikke kalkberg selv, men kjøpte stein.

1666 drev de i Vestre Bærum kalkovner paa Jong, Levre, Gjettum, Hamang (anm. nedlagt), Kjørbu, Bjørnegaard, Aas (ikke fjeld), Tokerud, Dønski, Løkke (ved andres hjælp), Helgerud og Hilton. Kalken blev brændt i store ovner som var muret op av graasten og anlagt slik at stenen lett kunde styrtes ned ovenfra. Ruiner av slike ovner findes i bygden, og navnet «Ommen» forekommer endda flere steder. I 1835 skal der, ifølge Krafts opgave, ha været 39 kalkbrænderier i Asker prestegjeld. I 1860-aarene fik vi et større anlæg: Sandvikens kalkfabrik, som nu er nedlagt.

Eierne av Nesøgodset var selvfølgelig i sin tid utskibere av kalk i stor maalestok, og utskibningen foregik for Askers vedkommende over Slæpen, mens Sandviken var det naturlige utskibningssted for Bærumskalken. En hel del jagter var optat med denne transport, som vel for størstedelen gik til Akershus og Kristiania, men ogsaa til byerne nedover kysten og helt til Danmark. 1667 forekommer i regnskaperne for Akershus en regning fra daværende eier av Nesøgodset Knut Frantsen paa 812 rdl. 2 ort for leveret kalk, og samme aar sees han at ha faat ordre til at sende til Kjøbenhavn til bibliotekbygningen 300 lester kalk. Aaret efter foreligger kvittering for leveranse av 444 1/2, 351 og 68 lester.

Prisen paa den kalk Knut Frantsen leverte var 1 rdl. pr. lest, hvilket synes at ha været den almindelige pris hele 1600-aarene gjennem. Ved direkte leveranse paa Akershus 1629 fik saaledes bønderne denne betaling, men ifølge det optagne tingsvidne 1667 som er indtat foran, fik Nesøbønderne ved at levere sin kalk til Knut Frantsen bare 3 1 k mark for lesten i varer eller penge.

Eieren av gaarden Veien fik ved kgl. bevilling av 12. juni 1758 privilegium paa at drive et teglverk paa eiendommen, og ingen anden maatte anlægge teglverk inden 1 1/2 mils omkreds i løpet av 4 aar. Dette verk blev drevet i over 100 aar og leverte et betydelig kvantum mursten og taksten. Eieren hadde leiet oplagstomt i Sandviken (1800).

Paa gaarden Grini i Østre Bærum var der foruten kalkbrænderi ogsaa et teglverk. Endelig kan vi fra nyere tid nævne Ringvold teglverk ved Stovi, og de i og ved Sandviken av Brambani anlagte kalk- og teglverk. I den sidste tid er en kalkovn igang ved Slæpenden.

Vil du lese mer om kalkbrenning?

Kjell H. Kittelsen: Brent kalk. Asker og Bærum historielag. 2005

Vi  kan fremdeles se tydelige spor etter kalkutvinningen i våre bygder. I boken får vi et innblikk i hvor viktig denne virksomheten har vært for bøndene helt fra 1500-tallet og frem til vår tid. Kalken fra Bærum finnes i Akershus festning, Slottet og i mange  gamle bygninger i Oslo og resten av Norden.
Les e-bok

 

Kommunevåpenet i Bærum

Bærum kommunes kommunevåpen består av en stilisert kalkovn. Godkjent 1976.

Translate »