Foto: Grav skole 1929. Flere bilder fra Grav skole

Grav skole, Gimleveien 6, Jar, barneskole (1–7). Ca. 580 elever, åpnet 1917. 152 elever det første året, de fleste fra Stabekk. Påbygd i 1926 og 1930. I slutten av 1950-årene var elevtallet så høyt at man måtte leie lokaler på Østheim og Eiksmarka. Stor utbygging startet i 1960, ny fløy med flott gymsal stod ferdig i 1962. Oppussing 1980–83. Guttekorps fra 1923, skiftet navn til Grav skolekorps i 1956, samtidig åpnet for jenter. Grav skoles pikekor, startet 1957, avviklet i 1963, i gang igjen fra 1972. Guttene hadde skomakersløyd. «29 elever har tilsammen halvsålet 250 par sko», het det i en melding fra 1922. Teatergruppe fra 1963. Paviljong som hovedbase for SFO stod ferdig i 1997. Hele skolen var ferdig renovert i 2000. Fra ableksikon.no

Grav skole jubilerer

Grav skole 1917-1967. 1967. 42 s.
Les e-bok

Grav skole 70 år : 1917-1987. 1987. 35 s.
Les e-bok

Skolevæsen. De faste skoler: Grav skole

Av Nils Baardseth. Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.

13. Grav skole
I mars 1914 overdrog skolestyret til skolekomiteen at komme med forslag om deling av Stabæk skolekreds ved en ny skole i nærheten av gaarden Grav. Komiteens forslag blev i mai samme aar oversendt Lysaker, Stabæk og Haug skolekredser til uttalelse. Kredsenes uttalelse blev oplæst i skolestyret den 19. juni og saken oversendt overtilsynet og formandskapet med anbefaling. Den 7. oktober 1914 vedtok herredsstyret at gaardene Grav, Øvre og Nedre Vold samt Jahr og et par underliggende pladser utskilles fra Stabæk og Lysaker kredser for at danne en ny skolekreds fra den tid den nuværende Stabæk skole ikke kan rumme flere elever.
Den 24. september 1915 blev skolekomiteens forslag med tegninger til bygning av skole paa Grav vedtat i skolestyret og oversendt formandskapet. Den 8. mars 1916 bevilget herredsstyret 54 000 kr. til opførelse av skolen.
Den 2. februar 1917 ansattes som førstelærer ved Grav skole Anton Bø (Stabæk skole) og som lærer Nils Lohne. Som lærerinder Margrete Andresen og Mathilde Nordby.
Grav skole, en frit beliggende murbygning, er opført av bygmester Engh efter tegning av kommunearkitekt Boye. Formand i byggekomiteen var Ole H. Tokerud. Skolen har 7 klasseværelser, sløid- og haandgjerningsrum, skolekjøkken og bad samt særskilt opsat vaktmesterbolig. Den kostet ca. 91 000 kr.
Skolen blev foreløbig tat i bruk den 20. august 1917 med 152 elever (142 fra Stabæk og 10 fra Lysaker skole) og de førstnævnte lærere og lærerinder. Skolen blev indviet av skolestyrets formand sogneprest Grøndahl den 26. i samme maaned i overvær av kredsens skolebarn og deres forældre, lærerne og enkelte andre indbudne.
Efter at byggekomiteens formand hadde gjort rede for bygningens opførelse, holdt sognepresten indvielsestalen i tilslutning til bibelordet «Alt hvad I gjør i ord eller handling, det gjør alt i den Herre Jesu navn takkende Gud og Faderen ved ham».
Før talen sang skolebarna salmen «Lover den Herre» og efter talen Gustav Jensens sang «Herind skal samles». Til slut sang hele forsamlingen staaende fædrelandssangen «Ja vi elsker — «.

Ved utgangen av 1918: 160 elever.

Lærerpersonalet ved skolen:
Anton Bø, se under Lommedalen skole.
Nib Lohne, født i Drangedal 1883.
Mathilde Nordby, født i Østre Bærum 1886.
Margrete Andresen, født i Kristiania 1888, senere i Kristiania.
Martin Often, født paa Tynset 1888. Ansat 31. mai 1918, tiltraadt 27. august samme aar.
Elen Weea ansat 1920.
Hertil kommer sløidlærer sammen med en anden skole.

Translate »