Fra Bærum – en bygds historie. B.2 1924
Magnus Tveten. Bærums Verk

Bærums verk har i et langt tidsrum spillet en vigtig rolle i bygden. Paa grund av de vidtgaaende privilegier, verkseierne i 1600-aarene fik over skogene, og ved den kul- og malmtrafik som foregik, kom saa at si hver eneste bonde i Bærum i forbindelse med verket. Det viste sig ved Anna Kreftings død i 1766 at flesteparten av bønderne, ialfald i Vestre Bærum, hadde sin kontrabok med Bærums verk. Verkseierne har fra gammel tid været bygdens største eiendomsbesiddere, flere av dem har været dygtige og begavede mænd som har spillet en vigtig rolle ogsaa i fædrelandets historie, og det maa antas, at verkseierne og i det hele tat den ved dem skapte virksomhet har hat betydelig indflydelse paa bygdens utvikling, ikke bare i økonomisk, men ogsaa i kulturel henseende.

De fra Bærums verk utsendte ljaaer, økser, ovner m. v. var almindelig anerkjendt som førsteklasses, og det er neppe noget som har bidrat mere til at gjøre Bærumsnavnet kjendt ut over hele landet og endnu videre end de fra verket og med verkets stempel forsynte produkter.

Historien om de norske bergverk begynder i 1500-aarene. Naar vi faar høre om de vidtgaaende privilegier, som bergverkerne her i landet fik, maa vi huske paa, at det var kongerne som fra først av tok til med at drive bergverk, og at der i den tiden var knyttet store forhaabninger til bergverkindustrien. Kristian den 3. satte sig i 1539 i forbindelse med den saksiske bergmand Hans Glaser, fik ham til at reise op til Norge, skaffe utenlandske bergfolk og lægge planer for driften av verkerne. Ved Skien blev der lagt et verk, og i 1541 nævnes hammerhytten og et jernverk ved Oslo. Flere utlændinger skal i de følgende aar ha gjort forsøk, men kongen trak sig straks tilbake da spekulationerne bare førte med sig utgifter. Under Fredrik den 2. var det en englænder som drev hytten ved Skien, og Erik Munk fik i 1574 tilladelse til at bygge en jernhytte, som han sandsynligvis anla paa sin gaard Barbo, og som senere blev til det kjendte Barbo jernverk. I det sydlige Norge fandtes der mindre private jernhytter paa flere steder. Under Kristian den 4. blev flere bergverk sat igang for kongens regning, og som bergmester blev i 1618 ansat den saksiske bergproberer Tobias Kupfer. Det var ogsaa nødvendig at ansætte en særskilt overbestyrer og som saadan blev i 1620 valgt Hartvig Huitfeldt med titel av berghauptmand. Ved denne tid faar vi ogsaa høre om Bærums verk i Brünnech: «Efterretninger om de norske Bergverker».

Den 17. februar 1610 skrev kong Kristian den fjerde til statholder Kruse med en mand som først kaldes Paul Smelter, men i et senere brev Mester Peder Povel Hammersmed, som hittil hadde bodd i Helsingør. Denne mand hadde indgaat en overenskomst med kongen. Han skulde paa egen bekostning bygge en jernhytte i Bærum imot av kongen at erholde 200 daler samt det fornødne byggemateriale.

Dog skulde der i nævnte sum avkortes værdien av den forrige hytteredskap. Derav kan man se at der før stod en jernhytte der, men fra hvilken tid denne skrev sig, kan ikke bestemt paavises.

Kongen forbeholdt sig ved den akkord som blev sluttet med ovennævnte hammersmed, eiendomsret i anlægget, naar denne mand døde eller forlot hytten. Anlægsmanden fik desuten et forskud paa 200 daler, som skulde avbetales med jern. Det jern han ellers kunde utvinde, skulde leveres kongen mot en betaling av 8 daler skippundet. Om denne akkord er blit opfyldt, vites ikke; men av et kgl. brev til statholderen av 12. sept 1614 sees, at der er skedd forandring. Det heter der: «Eftersom Peder Povel Hammersmed Os allerungerdanigst har ladet tilkjendegive, hvorledes at vore hytter, som nu er liggende i Akershus sogn, os til større fordel og almuen til ringere besværing, kunde forordnes at henlægges i Bergums herred ikke langt fra jernbierget, dog saa at vi Os nogle gaarder og jorder, maa tilforhandle, som den part borgere og bønder tilhøre paa det at samme jernhytter kunne have des bedre fremgang og ingen sig over denne handel skulde have at beværge, thi bede vi eder og ville, at I herom forfarer al leiligheten og med fordelligste leilighet imot os erklærer hvilke borgere og bønder deromkring have grundeiendom og skoge, paastøtende den eiendom hvor hytterne paabygges og forordnes; desligste og hvad vederlag samme borgere og bønder paa andre steder derimot av vor og kronens gods kan utlægges, og samme den erklæring udi vores Cantselie indskikke, saa vi derav videre kan vide at forordne».

Da jernhytten i Bærum omtales i reskript av 1621 kan der ikke være nogen tvil om, at den ovenfor citerede kgl. befaling er blit efterkommet, og at derved grunden er lagt til Bærums jernverk. Den forrige kontrakt med Paul Hammersmed maa være ophævet, og verket maa være drevet for kongens regning til aaret 1623 da kongen frasa sig at la drive jernverker for sin regning. Der findes opbevaret maanedlige arbeidslister og regnskaper for en del av den tid verket blev drevet for kongens regning.

Av regnskapet fra 15. juni til 13. juli 1622 sees at høiovnen ved Bærums jernverk da var sat igang for at støpe kugler. Dette arbeide foregik i statholderens nærvær.

I en beretning om verket, indsendt 1622 skrives: Jernbergverket i Bergums herred ved Akershus, anlagt paa det gamle og nye bjerg er i drift med noget over 30 arbeidere paa rike jernstensgange av forskjellige bredde, som i fortiden har været ilde drevne med trange og lave orter og strækker, og at derved nu var indført en bedre orden til bekvemmelighet for fordringen, og til et større utbringende av jernmalmen, som de anslaar maanedlig at utgjøre over 100 td., hvilke gir godt jern og at ville faa fremgang til alle slags støpegods. Skulde end og den fra Kjøbenhavn bragte stellesten (ovnens indvendige nederste foring med ildfast sten) springe, saa gaves der en tjenlig sten i Gudbrandsdalen, som var foranstaltet at lade komme. Til dette verk som det fornemste i Bergums herred, begjærer de et urverk til at avpasse arbeidstiden, likesom et provianthus til matvarer eller om kongen vilde til større fordel for bergverket, selv lade verket proviantere og overlate fødevarerne til bergfolkene for billig betaling.

1624 blev verket av kongen overdrat til et selskap av flere, deriblandt Johan Post fra Kjøbenhavn og Herman Krefting. Dette selskap fik tilladelse til at bygge jernhytter og hammere paa forskjellige steder i landet. Den kgl. bevilling angaaende Bærums verk er indført i «Saml. til det norske folks sprog og historie», 3. bind, s. 5—14.

Først gis der eierne tilladelse til paa egen bekostning at opføre hytter og hammere «paa det adskillige jernvare som er jernstykker, jernkugler, plater til harnisk, kakkelovne, staalstangjern, skovler, spader, hakker, læer, spiger og bolter med meget mere som i disse lande bruges og fra fremmede steder hid indføres, kunde formedelst Guds den almægtiges hjælp og bistand udi disse lande anordnes, gjøres og bestandig underholdes». Disse herligheter skal «have, nyde og bruge til evindelig eiendom quit og fri, uten al tynge og besværing den ene Arfuing efter den anden», samt at de frit maatte bruke de elve, vande, bækker og strømmer, som kan være tjenlige til hytteverket, likesom ingen skal kunne hindre dem i vandets bruk, nåar de kun holder «ret Arilds Flodemaal».

Betingelsen for privilegiet er, at de ikke maa la bergverket ligge nede mere end høist 1/4 aar, og at de straks sætter det igang. De skal ha lov til frit at utføre sine varer, at sælge dem til ind- eller utlændinger, jernstykker alene undtat, idet disse først skal tilbydes kongen. Jernvarer der sendes til Bremerholm i Kjøbenhavn «det skal companiet betale ligesom Vi i det aff andre Kiøbmænd lader kiøbe og betale».

Kompagniet hadde ret til av kronens skoge, som laa nærmest, at ta hvad de trængte til kulmilerne eller til bygningstømmer, uten at nogen skulde hindre dem deri, dog skal samme steder dem av vores lensmænd udvises, og saa i tide hugges at det kan igjen vokse efter nogle visse aar, saavidt mulig er, «dog adelen og bøndernes egne skoge belangendes, med dennem haver de selv at handle». Anlangende vore skoge, da skal dennem straxen naar de begynder paa hvert sted noksom skov utvises uden nogen forhaling, dog skal samme skov, særdeles den som ellers nyttelig er, for en lidelig aarlig landgilde (d. e. «landskyld») som dog ikke skal forhøies, meden aarlig Os gives, saalænge de samme skoge brugelig ere».

Av hvert skippund slaget eller støpt jern, skal kompagniet betale en told av 24 skilling. Regnskap skal aarlig avlægges til rentekammeret.

Endvidere fik eierne ret til at bruke de nærmestliggende eiendommer, som tilhørte kronen. Disse skulde anvises dem av fogderne paa den betingelse, at de vedlikeholdt husbygningerne. Alle arbeidere blev fritat for «skat, skydsfærd og anden besværing». Kompagniet fik lov til «at haffue oe holde sall» d. v. s. at holde handelsbod for sine arbeidere.

Endelig skulde herefter hvert bergverk, hvor der fandtes metalanvisninger, som kompagniet kunde finde fordel i at bruke, først tilbys dette, før nogen anden hadde lov til at drive det. «Sølvbergverket udi Sandsvær alene undtat».

3 aar senere, 1627, fik kompagniet sine privilegier og rettigheter yderligere utvidet. «Af synderlig affection til samme verks fremgang» gir kongen dem nu eneret til at drive bergverk i Norge. De fik lov til toldfrit at indføre proviant til verkets folk, fremmed drik undtat; «deraf skal de give den tilborglige rettighet». Bergverkets folk skulde slippe utskrivning naar de hadde været i tjeneste en tid «og skal de ikke maae antage nogen udi deres tjeneste, som til søes have deres næring». Kongen lover desuten i slutningen av privileget at dette yderligere kan utvides, «naar de derom hos Os allerunderdanigst gjør anfordring, eftersom det kan være Gud til ære oc siunes billigt, saa oc Wore Riger oe Lande til gaffn og beste».

Trods disse vidtrækkende privilegier og begunstigelser synes det som om de forskjellige verker ikke har lønt sig. En av aarsakerne har kanske været at de manglet den nødvendige driftskapital. Da Johan Post døde, optræder hans søn Henrik Post og sælger paa egne og umyndige søskendes vegne deres parter i Eidsvoll og Bærums jernverker til et nyt selskap. Dokumentet er dateret Oslo den 5te april 1631. Ved samme anledning har vistnok ogsaa Herman Krefting maattet skille sig ved sin andel.

Johan Post hadde optat i sit selskap: Mogens Gyldenstierne, Steen Willumsen og bispen Niels Glostrup. Da Johan Post døde, skilte de andre tre Bærums og Eidsvolls verk fra de andre, og disse to verk fik foruten de tre nævnte, ti nye eiere: Henrik Rantzau, Iver Wind, Henrik Walkendorf, Anders Pedersen, Laurits Ruus, Henrik Füeren, Jan van Delder, Paul Trane, Niels Toller og Ancher Schrøder. Disse tretten delte mellem sig de 32 aktier. Dette nye selskapet gik det heller ikke rart med. Det blev strid mellem dem. Bispen Glostrup beskyldte Ruus for at han hadde tat for mange penger (400 rdl.), og Glostrup var ogsaa sint paa Steen Willumsen. Bispens arvinger satte siden frem de krav han hadde kommet frem med. (Se Roar Tank: Eidsvold verk).

Det varte ikke længe før verkerne stanset. Styret hadde været daarlig, og pengene var brukt op. Verkerne gik atter over til kongen og laa nede i nogen aar. Bærums verk blev i disse aar ødelagt ved en vandflom. Saa i 1640 gav kongen Iver Prip tilladelse til at drive Eidsvolls verk, og i 1641 gav han utstrakte privilegier paa Bærums verk til Gabriel Marcelis.

Denne mand, som kom til at spille en stor rolle i Danmark og Norges økonomiske historie i midten av 1600-tallet, stammet fra Holland; Oprindelig skal slegten ha været bosat i Antwerpen, men har under de nederlandske frihetskampe fortrukket til Amsterdam, hvor han i 1638 for første gang omtales som kong Kristian IV.s faktor og resident. Da man beskyldte ham for handel med Nederlandenes fiender, dækket han sig med denne stilling. Man vet at han sammen med en svoger i Hamburg tænkte paa at oprette et ostindisk kompani i Gliickstadt, og dette skulde forenes med det i Kjøbenhavn. I 1642 sluttet de kontrakt med den danske regjering om en stor mængde salt, som skulde hentes i Spanien. Alene i aarene 1642—47 hadde han ydet den danske regjering laan til over 380000 rdl. Han ydet ogsaa Danmark hjælp under krigen med Sverige 1643—45, dels ved politisk at støtte Danmarks sak, og dels ved at skaffe vaaben, skibe og officerer. Han skal ha staat i nøie forbindelse med de to magthavere i Danmark og Norge, Corfits Ulfeldt og Hannibal Sehested. Han ydet ikke Danmark sine tjenester uten først og fremst at tænke paa sin egen fordel. Sammen med broren Selius fik han baade tilskjøtet krongods i Norge og indtægt av kronen anvist for sine fordringer. Skjønt den efter Ulfeldts fald 1651 nedsatte undersøkelseskommission bragte betydelige misligheter ved hans leverancer for dagen, vedblev dog den danske regjering at staa i nøie forbindelse med ham. I september 1657 tok han og broren Selius og admiralitetsraadene Paul Klingenberg og Henrik Muller paa sig leverancer til hæren til et beløp av 165000 rdl. mot pant i toldindtægterne. I 1658 fik han for sine fordringer paa kronen Hannibal Sehesteds avstaaede gods i Norge. Men under krigen med Sverige steg hans laan og leverancer, og derfor fik han i 1661 Aarhusgaard, det tidligere Havrehallegaard, senere Marcelisborg, samt i april 1664 Møen tilskjøtet, og i juni samme aar Kalundborg amt utlagt. 1663 blev han adlet av Fredrik 111. (Dansk biografisk leksikon XI b., s. 140).

Det var denne mand som i 1640 med den danske regjeringsbilligelse reiste til Norge for at bringe bergverkerne i bedre stand, og i 1641 fik han privilegium paa Bærums jernverk i sin fars navn. Han het ogsaa Gabriel Marcelis. Senere erhvervet de ogsaa flere bergverker, dels til eiendom, dels som forpagtning. Han skal ha indlagt sig et daarlig navn som godseier paa Møen, og de norske bergverker drev han paa rov, saaledes at han i 1660-aarene enten maatte sælge dem eller stanse deres virksomhet.

De privilegier som Marcelis fik paa Bærums verk var i det væsentligste de samme som Johan Post og Herman Krefting fik i 1624. Angaaende skogerne heter det: «Hvis belanger vore og cronens skouge som neest hytterne ligger, maa han til hytterne bruke saa meget som han til kull behøfver, uden nogen avgift. Saa og maa lade hugge, hvis der til hytternes, huusenes samt møllernes bygninges opførelse erfordres, hvorpaa ingen hannem forhindring maae eller skal gjøre, til med maa ingen paa Fire Miil sig understaa omkring hver hytte nogen Veed eller Tømmer sig at tilforhandle enten til saugtømmer eller andet bruk, hvilke vore lensmænd, fogder og andre som paa vore vegne noget sammesteds haver at befale skulle in spektion over have.»

«Paa det verket desto bedre kan i brug komme og fortsættes, skal ved en hver hytte eller bergverk, som han maa fortsætte eller optage, fiire av vores og cronens der nest ved liggende bønder hannem af vore fogeder eller lensmænder under hvis len og fogderi samme værk kunde ligge, udvises, og skulle førnævnte fiire bønder, som saaledes næst boer, — for al skat og tynge, skydsfærd og utskrivning frie og forskaanet være, og allene for billig betaling ved værket og oppasse. Hvis hans værksfolk og fremmede berggeseller sig belanges som med tiden ved hytterne boer og arbeider, af hvad nation det ere kan hverken med skat eller nogen anden kongelig tynge skulle besværges, mens altid derfore frie være, og dersom de ikke altid paa stedet ville forblive skal det staa dennem frit for efter deres egen tykke og bortdrage.»

Foruten Bærums verk fik Marcelis ogsaa samtidig Solberg gruber ved Barbo.

Følgende gaarder i Bærum opføres i 1661 som hørende under Marcelis paa Bærums verk: Økri, 1 sk℔ 8 l℔ malt, Marcelis residens, Belset, 1 sk℔ 1 l℔ tunge, kronens gaard, som Marcelis følger, Berger, 15 l℔ mel; Marcelis egen gaard, Rud, 1 sk℔ malt, kronens gaard, som Marcelis følger, Levre, 1 sk℔ 1 fj. mel, Maria provsti gaard, som Marcelis følger, Gjettum, 1 sk℔ malt 1 fj. salt, Maria provsti gaard, som Marcelis følger, Gommerud, 1 sk℔ mel, til kongen, som Marcelis følger, Løken, 1 sk℔ salt 3 høns, til kongen, som Marcelis følger, Aamot, 1 sk℔ mel, Maria provsti gaard, som Marcelis følger, Vensaas, 16 l℔ smør, Maria provsti gaard, som Marcelis følger, Dønski, 1/2 sk℔ tunge, kongens gaard, som Marcelis følger, Kirkerud, 1/2 sk℔ salt, Provsti gaard, som Marcelis følger, Grorud, 1/2 fj. t., Provsti gaard, som Marcelis følger. I Østre Bærum: Stabæk, 1 sk℔ 1 fj. salt, kongens, som Marcelis følger. Haga, 1/2 sk℔ 1 fj. salt (Nonnekloster eier en fuld bøksel 1 ℔ salt) er pantsat Marcelis, Nordby, 3 fj. salt til læsemesterens Canoni og til hospitalet 1 fj. salt er pantsat Marcelis, Stabæk, 3 1 h fj. salt, kgl. maj. eier, er pantsat til Marcelis, Stabæk, 5 fj. salt, kgl. maj., er pantsat Marcelis. Det utgjør tilsammen 9 sk℔ 17 1/2 l℔ tunge, 7 sk℔ 17 1/2 l℔ salt.

Av disse eiendommer sees Berger at ha gaat med i salget til Johan Krefting 1664, og likesaa Økri, som var jernverkets residens. Skjøte paa Økri er imidlertid først utstedt av Christian IV i aaret 1697. (Dansk riksarkiv, rentekammerets ekspeditionsprotokol nr. 12, 1690 21 /5-1697 6 /ii, pag. 496 fg.).

At det ikke altid gik for sig uten motstand fra bøndernes side, at deres bruksgaarder blev lagt under verket, viser en klage fra Oluff Pedersen, optatt i Statholderskapets extraktprotokol for 1643.

«Oluff Pedersen av Bergumsz herridt suppliceret at where kommen i erfaring huorledisz Gabriell Marsilius wille haffue hansz gaard vnder bergwercket till brugsz och bad at hand dend effter Norrigesz low motte beholde, j sønderlighed efferdj dend Christiania laugstoell war tillagt och hand den aff laugmanden først 2 aar i feste bekommet. Der resolueres:
Inted schal foretages udimod Norgesz low, effterdi samme gaard iche anderledisz er laugstoelen tillagt, end at nåar dend schulle vnderleggisz till Marsilio och serdelisz derom ud gangne missive, at da en anden schulle wederleggisz laugmanden, huorpaa laugmanden sig ochsaa erklerit, effter samme Kol. Ma. naadte bewilling, och befaling, huorledisz dermed schal forholdisz, dog schal samme bunde gjerne forhielpes till en anden gaard saa snart schee kand och at hand foregiffuer noget at schee mot Norgesz low er gandsche inted, thj det Werit hannem louligt ansagt, och Marsilius deraff at giffue den aarlig rettighed epter priuilgiernis indhold, saa at kongen och cronen inted affgaar; udjmidlertid maa supp.tene sig med ord och gierning stille forholde, och inted true med brenden eller anden .schade, at paaføre wercket, saa fremt hand iche wil tilborligen reffsis».

Som før nævnt blev de norske bergverk av Marcelerne «drevet paa rov», og i 1663 skal der ikke ha været mere erts at finde.

Det var ved denne tid at Gabriel Marcelis overdrog verket til sin fuldmægtig Johan Krefting. Skjøtet er datert 20. februar 1664. Fra nu av tilhørte verket den Kreftingske familie i 102 aar.

Familien Krefting
er en gammel tysk slegt.  Allerede i aaret 1592 har en av slegten forfattet familiens slegtregister, og anordnet en familiebibel, hvori alle efterfølgende av slegten skulde indskrives. Bibelen er nu i oberstløitnant Størens eie, og er ført á jour til sidste tid. Gjennem ti slegtledd nedstammer den tidligere nævnte Herman Krefting fra Betcetus Krechting, som var eier av det adelige riddersæde «Das Haus zu Krechting», nær ved Wesel, født 1231, og som omtales som fremmøtt paa Synodalforsamlingen for «Rhede» 1256. Han døde 1308. Her skal kun omtales den gren av slegten, som er knyttet til Bærums verk.

Det var Herman Krefting, eller som han selv skrev sig «Harmen Kreftingh», som i aaret 1624 kom til Norge sammen med Johan Post fra Kjøbenhavn. Han er født i Bremen 1592 og blev i 1617 gift med den da 32-aarige Alhlett Schnederman, som allerede før hadde været gift to gange. De fik kun et barn, sønnen Johan, født 1618.

Det antages at medlemmer av Kreftingfamilien, som saa mange forretningsmænd i Bremen, har hat handelsforbindelse med Danmark og Norge. Men man vet ikke noget om hvorledes Herman Krefting er kommet i forbindelse med Johan Post, sammen med hvem han fik privilegier paa en stor del av Norges jernverker.

Efter overdragelsen av disse verker i 1631 synes det som om Herman Krefting har tænkt at forlate Norge, sandsynlig for at reise tilbake til sin fødeby Bremen. Han var kommet til Svinesund, og der hadde hans hustru en drøm. Denne drøm maa av familien være blit betragtet som en vigtig begivenhet, da den mange aar efter blev notert av sønnen i familiebibelen, som ellers kun indeholder sparsomme meddelelser. Hun syntes hun hørte en yngling rope til sig paa tysk: «Er kan es Thuen wie ein Almechtiger Got und wil es Ihnen wie ein Barmhertiger Vatter».

Det er mulig at familien har været i tvil om de skulde reise videre eller forbli i landet, hvor de hadde mange venner og som de hadde faat kjær. Saa har drømmen bevirket at de er forblit i Norge.

Og Herman Krefting virket her i endnu 20 aar, nemlig til sin død den 9. februar 1651. Av de faa oplysninger om ham efter 1631 fremgaar det tydelig at han har levet og er død som bergmand og bergverksinteressert.

Han fik i 1635 istand et eget participantskap, som blev tildelt privilegier paa jern og blyverk i Norge, særlig i Nedenes len, men ogsaa andre steder i Norge (se Norske Rigsregistranter Bd. 7, s. 10). Der savnes oplysning om hvordan det  gik med Herman Kreftings nye participantskap. Man vet heller ikke om hans virksomhet særlig var knyttet til Nedenes. Ihvertfald synes han at ha hat fast bosted mindst to steder utenfor Nedenes, nemlig paa Mørland jernverk, Sannikedal, 3/4 mil fra Kragerø, og paa Eker jernverk. Hans hustru Alhlett, som døde 1646, blev nemlig ifølge familiebibelen begravet ved Sannikedal kirke. Og ved Eker kirke blev Herman Krefting selv begravet, da han døde 1651, 59 aar gml.

Johan Krefting, søn av nævnte Herman Krefting, har selvsagt allerede fra sin tidligste barndom maattet faa sterk interesse for alt hvad der knyttet sig til bergverksindustrien. Han var jo eneste barn, og har antagelig længst mulig fulgt sine forældre og deltat i farens arbeider. Det synes som om han straks efter sin fars død er kommet til Eidsvoll, og da rimeligvis straks som fuldmægtig ved jernverket. Optegnelser i familiebibelen viser nemlig at han den 6. mars 1651 har maalt Mjøsens dybde » 1/4 Meile oben fur Schreens Eisensteen Bergh» og har fundet den 238 favner dyp paa dette sted.

Av familiebibelen fremgaar det at han først efter farens død giftet sig 30. mai 1652, 34 aar gammel, med Anna Felbers, født 1634, datter av Jakob Felbers og Barbara Helmich.

Eidsvolls verk hadde, efter at det oprindelige participantskap hadde maattet skille sig ved det, fristet mange omskiftelser og tilslut var det kommet i Hannibal Sehesteds eie. Da Kristian IV døde maatte som bekjendt Sehested staa til regnskap likeoverfor sin svoger Fredrik III for sine affærer i Norge, og avstaa til kongen alle sine eiendomme, deriblandt ogsaa Eidsvolls verk, som kongen derpaa forpagtet bort til brødrene Marcelis.

Det er mulig at allerede Herman Krefting har staat i forbindelse med Marceliserne, og til dem har sandsynligvis Johan Krefting efter farens død henvendt sig, og er blit deres fuldmægtig paa Eidsvolls jernverk. Her er 8 av hans 13 barn født. Hans ældste datter Alheid var gift 3 gange, anden gang med raadmand i Kristiania Peder Nielsen Leuch, som ogsaa hadde eiendomme i Bærum.

Tilslut maatte han dog for altid forlate Eidsvolls verk. I familiebibelen heter det: «A° 1662 d. 10. Decbr. seindt wir von Eswolt getrocken, nach Christiania, daar geblieben den Winter über bis den 1663 3.— 13. May von daar getrocken undt den 20.— 30. May 1663 Godt lob in Amstm gearriveret, der Almechtiger gebe Gluch undt seinen Segen».

Det var utvilsomt hans forbindelse og venskap med familien Marcelis som gjorde at han valgte at reise til Amsterdam. Det er ukjendt hvilken virksomhet han drev der, men han har sandsynligvis længtet tilbake til Norge og til vennerne og arbeidet her. Han maa vel ogsaa ha hat en høi stjerne hos Gabriel Marcelis. Ti ved skjøte av 20. februar 1664 overdrog denne sine eiendomme og privilegier (stadf. 1670) i Bærum herred til sin tidligere fuldmægtig Johan Krefting, som derpaa drog fra Amsterdam og ankom til Bærums verk i paasken 1664. Man kjender ikke de betingelser, hvorpaa han overtok verket, men det var efter nutidens begreper ganske værdifulde eiendommer, som saaledes blev overdrat Johan Krefting. Her bodde og virket han i 10 aar til sin død 1674. En relationom bergverkerne av 1673 beretter at han tok sin malm fra Barbo og Braastad, og at han kunde levere omtrent 1500 skippund stangjern og støpegods aarlig, hvilket i den tid var en meget betydelig produktion.

Johan Krefting døde 1674 kun 56 1/2 aar gammel, og blev begravet i Tanum kirke. Han hadde da været her i landet i henimot 50 aar. 1668 bygget han gravkapellet (det ældre), sakristiet og alteret i Tanum kirke. I det nævnte gravkapel som befinder sig under sakristiet blev han selv nedsat.

Johan Krefting hadde med sin hustru Anna f. Felbers 14 barn, alle født i Norge. Da han døde var hans ældste søn Herman kun 18 aar gammel og saaledes altfor ung til at styre de store eiendommer, som derfor blev overtat av enken.

Johan Krefting skal ha været en kjæmpesterk mand, og er blit en sagnfigur, som der endnu fortælles mange merkelige historier om i Asker og Bærum. Han skal saaledes en gang ha tat paa sig at sone en straf som en bror av ham var dømt til at lide. Det var i 1600-aarene og torturen var endda i bruk. Paa Akershus hadde de en indretning som kaldtes jomfruen, og denne jomfru var forsynet med skarpe pigger og indrettet slik at den som blev dømt til «at danse med hende» blev skruet fast og etterhaanden utsat for angrep av piggerne som vel var av forskjellig længde- Da Krefting red gjennem porten paa Akershus, tok han med benene fast tak om hesten og grep derpaa med den ene haand en jernring som var fæstet over porten og løftet baade sig selv og hesten idet han sa: «Ja, Krefting heter jeg, og Gud gi at jeg idag maa beholde min kraft !» Da han derpaa blev skruet fast til jomfruen, sprængte han hende i filler, og det skal da ha været sidste gang at denne indretning blev brukt paa Akershus.
Som oplyst under eiendomshistorien var det Johan Krefting paa Bærums verk som slog under sig de fleste av de gaardene i Bærum som tidligere hadde hørt til Nesøgodset. Det var en væsentlig del av Bærums jordegods som paa det vis atter blev samlet paa en haand, og dertil kom alle eiendommene i Asker og andre steder. Indkjøp av jordegods foregik ogsaa senere. Motsat de andre godseiere paa den tid, beholdt verkseierne sine gaarder ut igjennem 1700-aarene, og det var først ved Anna Kreftings død i 1766, da der blev holdt auktion over verket og eiendommene, at en flerhet av de bønder som sat som leilændinger paa verkets gaarder, blev selveiere.
Selvfølgelig hadde disse eiendommer stor betydning for verkets tilførsel av trækul; landbønderne hadde desuten forpligtelse til at kjøre malm fra Sandviken, en nødvendig transport efter at der ikke var mere malm tilbake i verkets egne gruber.

I 1676 opføres følgende eiendommer som tilhørende verket:
Stovi 1 1/2 sk£ 8 1£ tunge, 1 sk£ salt, Horni 1 1/2 sk£ malt, 3 fj. salt, Vøien E 2 1/2 sk£ tunge, 1/2 £ salt, Isi 3 sk£ t. 4 sk. penge og 1 1/2 sk£ t, Bryn 21 l£ t., Frogner 1/2 sk£ malt, 3 fj. salt, Bjørum 1 sk£ salt, Stovi 17 l£ salt, Berger 3 fj. tunge, Haug 1/2 sk£ t., Haug 1/2 sk£ mel, (Kristofer) By 5 fj. tunge, Vensaas 12 l£ t. Krysby 1 fj. tunge, Kveise 5 fj. salt, Ende 2 Rdlr., Hellerud 1 1/2 Rdlr., Trulsrud 1 1/2 fj. tunge, Kirkeby 1/2 sk£ tunge, samt Haga i ø. Bærum 1 sk£ salt.

Anna Krefting (f. Felbers) var ved mandens død ikke mere end 40 aar. Hun levet til aar 1701 og blev ca. 67 aar gammel. Fra

aar 1700 bodde hun paa Vøien.

I 1680-aarene erhvervede Kreftings Kjørbu og Nesøen med underliggende ødegaarder samt Oxhoved med underliggende grunder og huser i Sandviken, Nes, Avløs, Solberg, Skotta (en part) Øverland (en liten part), Løkke, Hamang, Bjørnegaard, Jong, Tokerud, Grini, Staver, Tanum og Gyssestad.

Dertil kommer en masse gaarder i Asker m. fl. steder.

I denne tid hadde verket store leverancer til kronen av «stangjern, granater (!) og kugler», og tilslut var Anna Krefting nødt til at søke om erstatning for hvad hun hadde tilgode. Hendes fordring beløp sig til 17688 rdl. Hun fik sin svoger, byfoged Barck i Kristiania, til at søke paa hendes vegne «om at kongen vil forunde hende tiendefrihet av Bærums verk for aarene 1696, 97, 98, 99 og 1700 tilsammen 2000 rdl. og forøvrig gi hende vederlag for det øvrige i korntiende i nedre Romerike, samt forøvrig jordegods i Hedemarkens, øvre og og nedre Romerikes samt Akers fogderier».

Hendes ansøkning blev ogsaa i det væsentlige imøtekommet og den 30. oktober 1697 fik hun skjøte paa ikke mindre end 60 gaarder i Akershus, Romerike og Hedemarkens fogderier.

Da Anna Krefting, f. Toller, døde i 1701 i en alder av 67 aar hadde dalevende tre sønner overtat hver sin del av eiendommene.
Herman Krefting eier av Bærums verk.
Jakob Krefting eier av Kjørbu m. m.
Henrik Krefting eier av Vøien.
Disse tre blev stamfedre for hver sin gren av familien.

Herman Krefting, f. 1656 var i aaret 1699 blit gift med Anna Poulsdtr. Vogt, som da ikke var mere end 16 aar gammel. De hadde i sit 13-aarige ægteskap 7 barn. Da Herman Krefting døde i 1712 overtok hans enke verket, og Anna Krefting f. Vogt, blev nu den som kom til at drive de store eiendomme i hele 54 aar, indtil 1766, da hun døde. Hun blev i 1719 eier av Dikemark jernverk i Asker, sammen med svigersønnen Andreas Valeur. I 1745 overdrog hun sin halvdel i Dikemark og i gaarden Poverud til datteren som da var enke. Dikemark skulde faa malm fra Bærums verks gruber nemlig 1/3 fra Solbergs og 2/3 fra Langø gruber, dog ikke over 2000 tønder aarlig, og kun saalænge Dikemark var kjøperindens og hendes barns eie. I 1762 herjedes Bærumsverket av en stor ildebrand. Hovedbygningen som hadde 24 værelser, taarn med urverk og klokke, uthusbygning m. m. brændte og skaden blev taksert til 12000 rdl. Det antas at den hovedbygning som det her er tale om laa paa Gommeruds grund i nærheten av de tidligere gruber. Efter branden blev verkets hovedbygning opført i nærheten av marsovnen og stangjernhammeren m. v., det er den nuværende kontorbygning.

Anna Krefting søkte og fik i 1719 paa nyt av kongen statfestet de privilegier som var git verket 1641 og 1670. Om verkets circumference heter det nu:
«At det med de paa Solberg gaard heftende jern-malm-gruber eller gjænger som endnu staar under proces, efter vor forventede høieste retsdom aldeles skal forholdes, saa at de skoger som fra Bærums jernverks circumference (som strækker sig fire mil paa hver side av marsovnen) til det Galthofske kobberverk paa den ene og det Dikemarkske jernverk paa den anden side, av hendes mand avgangne Herman Krefting efter derom med geværkerne oprettede og av os allernaadigst konfirmerede kontrakter, er avstaaede og underlagde, til samme tvende verker fremdeles skal forblive, mens det øvrige av circumferencen ubehindret av alle og enhver, underligge Bærums jernverk, til dets bruk og nytte som de herover inseresede privilegier videre formelder.
Skulde nogen understaa sig herudi at tilføie nogen hinder, skal de straffes efter bergforordningerne, og verkets eiere ha magt den fornødne kulleved og bygningsmaterialer udi skogene imod den udi Bergordnansen, dato den 23. juni Anno 1683 forordnede skogleie ved egne folk selv at la hugge. De sagbrukende udi merbemeldte circumference tillates at hugge tømmer til sagene udi deres egne skoger, naar de i alle maater holder sig efterrettelig det allernaadigst utgivne sagreglement av 6te september anno 1688, og saa længe verket derved ei lider mangel, men derhos maa de ingenlunde formene den fornødne hugst udi deres skoger til jernverkets drift og fortsættelse — saa skal og den skadelige braatebrænden udi verkets circumference være forbudt, og det overflødige kalkbrænderi sammesteds som hidtil dags har været i bruk restringeres til et vist kvantum aarlig paa det tillike kunde ha nytte av de skoge som til dette umaadelige kalkbrænderi blev forbrukt til hvilken ende vor konferenceraad og stiftsbefalingsmand, os elskelige, Wilhelm de Tønsberg, saa og vores deputerede til overbergamtet hermed allernaadigst anbefales kalkbrænderiet udi bemeldte jernverks circumference at reducere til saadant et vist aarlig kvantum som verket ei nogen skade udi dets tilbørlige drift kunde tilføie — — — .»

Efter Anna Kreftings død blev der holdt auktion over boets eiendomme. Den 1. september 1766 indfandt sig paa Bærums verk kongelig maj. bestalter bergraadsassesor udi Overbergamtet, materialforvalter samt auktionsdirektør paa Kongsberg og ved Bergjurisdictionen søndenfjelds i Norge, Paul Henning Meyer, skifteforvalteren og arvingerne eller deres laugverger og verket med tilbehør blev sat under hammeren. Det var bare to av gaardene, nemlig Gudmundrud og Ende som fulgte med i salget. (Mange av verkets gaarder i Bærum blev underhaanden solgt til brukerne. Se særskilt gaarden Bjørums historie.) Derimot alle verkets restancer hos «almuen» ialt 6316 rdl. Paa grund av malmtrafiken fra Sandviken og kulførslen var nemlig saagodtsom hver eneste bonde, ialfald i vestre Bærum, kommen i handelsforbindelse med verket, som jo ogsaa «drev sal», og i mange tilfælde betalte bøndernes ydelser in natura. Der blev git nøiagtige bestemmelser om betingelserne for salget, og blandt andet var omhandlet forholdet til Dikemark jernverk, om gruberne ved Langø og Solberg og deres bruk.

Anna Krefting hadde bl. a. ogsaa oprettet et legat paa 200 rdl. til fordel for trængende enker ved verket. Derom faar vi besked i følgende dokument:

«Vi underskrevne samtlige myndige arvinger efter afgangne madame Anna sal. Herman Kreftings gjør vitterligt, at som det ved skiftets aabning og papirernes revision efter bemeldte vores salig moder og farmoder befandtes at hun blandt andre legater havde fastsat at to hundrede rigsdaler skulde efter hendes død, av hendes sterboes rede midler, udtages og tillægges de 168 rdl. som seig. Johan Fredrik Larsen i Kristiania til Bærums jernværks fattige for nogle aar siden har givet og hende overleveret for at disponere kapitalen og uddele renterne, samt at de fattige nødlidende og husarme enker paa Bærums jernverk skulle nyde den aarlige rente av begge disse summer, hvilke i en samlet kapital stor tre hundrede tresindstyve og otte rgd. skulle prioritet blive staaende udi en af hendes eiende og i vestre Bærum beliggende gaarder. Saa paa det at hendes sidste gudelige vilje des bedre og sikrere kan fuldbyrdes, har vi holdet det nødvendig desangaaende at oprette følgende skriftlige fundation og testamente. At forbemeldte 368 rgd. skal efter dags dato mod lovlig rentes svarelse og udgivende panteobligation med 1ste prioritets ret stedse og altid u-for-u-ryket blive staaende i gaarden Bye udi vestre Bærum beliggende ligesom og samme gaard ved den over sterboes jo.rdegods den 2den september 1766 holdte kondition er bleven soldt, til sikkerhed for de fattige, som denne capitals renter er destinerede, hvilke renter aarligen skal uddeles efter fælles overlæg af sognepræsten for Askers menighed nu værende og efterfølgende samt av det Bærumske jernverks eier eller fuldmægtig, og derfor aarlig gjøres regnskab i en bog, som altid skal blive i sogneprestens en efter anden, hans forvaring o.s.v. o.s.v.

Undertegnet. Dikemark jernverk den 10. juni 1767.
Anna Katrina Brunsdorph. H. Wallørs. Alet Sophie H. Felbers.
Catarina H. Brauman. I. C. Wogelius. M. N. Wogelius.
C. Krefting. C. N. Krefting. Johan Fredrik Larsen.

Som assessor Kreftings curator underskriver
Petter Vogt.

Læst Bærum ting 6 /7 1767 Levre justispr. fol. 122, skjøte og panteprotokol fol. 309.»

Høieste bud blev ved auktionen git av Morten Leuch som bød 30 000 rdl. Dette bud fandt arvingerne at være for lavt, men da der ikke fremkom noget høiere blev det vedtat og Leuch opgav som sine medinteresserte Overkrigskommissær og zahlkasserer Peder Holter og Sr. Fredrik Clausen, saaledes at de hver var interessert for 1 trediedel. Disse herrer hadde tidligere store eiendomme i Aker : Peder Holter paa Ljan, Fredrik Clausen, Frogner, og Morten Leuch, Bogstad. Sidstnævnte døde allerede 1768, og hans enke overdrog sin andel i Bærums verk til Fredrik Clausen, som ogsaa kjøpte Holters part, og saaledes blev eier av det hele. Han var gift med Elenore Leuch, med hvem han hadde faat en betydelig formue. Efter hans død, 1773, overtok hans søn Conrad Clausen verket. Han kaldtes «den kyndige og duelige». Hans hustru Kirsten Nilsson var vidt bekjendt for sin skjønhet. Hun var datter av lagmanid Nilsson paa nedre Foss ved Kristiania. I den tid skal der ifølge traditionen ha været ført et meget selskabelig hus paa Bærums verk.
Conrad Clausen døde allerede 1785. Aaret efter blev hans enke gift med kammerjunker, senere dansk statsminister F. J. Kaas, som i 1791 solgte verket med tilliggende eiendommer til general-krigskommissær og veimester, senere statsminister Peder Anker for 167 000 rdl. I 1775 var han blit eier av Bogstadgodset og til dette hørte ogsaa som det vil sees av eiendomshistorien gaardene Fossum, Østern m. v. i østre Bærum. Paa det vis blev da Peder Anker en av de største godseiere i landet. Der blev ogsaa anlagt en marsovn og en stangjernshammer paa Fossum samt paa gaarden Kirkebys grund i Maridalen, sidstnævnte fordi verkets circumferense ikke kunde skaffe kul nok, hetter det.

Peder Anker var gift med Elisabeth Cold, og de skal ofte ha opholdt sig paa Bærums verk om vinteren, men om sommeren mest paa Bogstad. De førte et gjestfrit hus. Det hændte at deres venner foretok kanefarter ut til Bærum om vinteren, saa at der kunde uventet komme op til 80 gjester paa en gang. I 1808 blev verket rammet av en ulykke. Efter et skybrudd «strømmet der slik masse vand til elven ovenfor Bærums jernverk, at de sterkeste dammer, der syntes at skulle trodse evigheten brast, og Bærums verk oversvømmedes, og hammer og huse bortførtes, og de massivste broer selv av sten, skylledes bort som papirverk» (sogneprest Neumann 1818).

Det var en vanskelig tid i økomisk henseende for de norskejernverk omkring 1800 og utover, og Peder Anker maatte i denne tid opta store laan med pant i sine eiendommer. Det var allikevel en stor formue hans eneste datter Karen arvet, da Peder Anker døde 1824.

Vi skal forøvrig ikke her indlate os paa at gi nogen biografi av en mand som i et vigtig tidsrum har spillet en saa fremtrædende rolle i Norges historie. Dette gjælder i endnu høiere grad den følgende eier av Bærums verk Grev Herman Wedel-Jarlsberg, som ved giftermaal med Peder Ankers datter Karen blev eier av de store godser efter Ankers død 1824. Under ham fortsattes driften av Bærums verk med omkring 120 arbeidere.

Grev Wedel-Jarlsberg hadde som eier av Jarlsberg hovedgaard, Bogstad og Bærums verk med dertil hørende gaardbruk, skoger, sagbruk m. v., saa store forretninger at det vel bare var leilighetsvis at han fik tid til at opholde sig paa Bærums verk. Sammen med sin hustru hadde han allerede i Ankers tid, medens denne som statsminister opholdt sig i Stockholm, ofte været bosat paa Bogstad, og efter Ankers død, blev det fortrinsvis der at de kom til at opholde sig. Bogstad maa saaledes regnes for deres rette hjem, hvor der likesom i Peder Ankers dage blev ført et stort hus med en utstrakt gjestfrihet.

Da grev Wedel i 1836 blev statholder maatte han ta bolig i «Stiftsgaarden» i Kristiania. Han døde 1840 under et ophold ved Wiesbaden. Hans enke Karen overlevet ham i 9 aar. Efter grevens død styrte hun eiendommene ved hjælp av sine tre sønner. Der gaar endnu ord om den patrialkalske maate hvorpaa hun tok sig av sine undergivne.

Efter hendes død i 1849 blev de store eiendomme delt mellem de tre sønner. Den ældste grev Peder Wedel-Jarlsberg var allerede blit eier av Jarlsberg, den yngste baron Herman Wedel overtok Bogstad gaard og skog, og den næstældste baron Harald fik Bærums verk med de store skogstrækninger i Nordmarken og paa Krokskogen m. m.

Baron Harald Wedel-Jarlsberg var oprindelig sjøofficer, men forlot marinen og deltok med faren i styret av de store godser. Det var ham som bygget den slotsbygning som nu staar paa Bærums verk. Den er bygget efter tegning av arktitekt Nebelong, den samme som har leveret tegning til Oscarshall. Paa bygningens fasade er indridset Wedelernes valgsprog: «Recte faciendo nihil timeas». Baron Harald var gift med Elise Butenschøn, datter av general Butenschøn. Familien er meget nøiere knyttet til Bærum end de tidligere eiere. I den første tid bodde de i Bærum hele aaret, senere kun om sommeren. Baron Wedel var en meget anset mand i Bærum. En av dem som var samtidig med ham i Bærums formandskap omtaler ham saaledes: «Med baron Harald Wedel paa Bærum kom jeg stadig i berørelse ; gjennem flere aar var jeg hans kollega i Bærums formandskap, hvis ordfører han var. Paa samme tid som han var en type paa en adelsmand fra den gamle tid, fin og værdig i hele sin optræden, var han i omgang jevn, lun og fordringsfri. Som ordfører i formandskapet hadde han et eget lag til at omgaaes sine kolleger, gaardbrukerne, og disse saa op til ham med tillid og høiagtelse og han fik dem derfor ogsaa næsten altid dit han vilde.» (Nils Hertzberg: Minder fra min skolemestertid).

Han ældste datter Elise blev gift med Carl Løvenskiold, og efter baron Wedels død i 1897, overtok han sammen med de to ugifte døtre Caroline og Harriet Bærums verk med de skogeiendomme som hørte dertil. Alle de øvrige eiendomme blev overtat av Løvenskiold, som bodde paa Vækkerø, medens frøknerne Wedel fremdeles blev boende paa Bærums verk i sommermaanederne. Caroline Wedel-Jarlsberg døde 1905.

Efter statsminister Carl Løvenskiold er styret av de store eiendomme, som fremdeles holdes samlet, gaat over til sønnen godseier Harald Løvenskiold.

Frøknerne Wedel har øvet meget godt til bedste for baade verkets folk og Vestre Bærum i det hele. Særskilt skal nævnes frk. Harriet Wedels store gave til utsmykning av Bryn kirke.

I følge sogneprest Neumanns opgave 1818 «producerer verket av sin marsovn aarlig omtr. 6000 skpd. jern, hvoraf det halve kan anslaaes til støpegods og det andet halve til rujern. Av dette sidste leveres stangjernhammeren igjen noget over 2000 skpd., hvorav 150 til 200 skpd. igjen gaar under kniphammeren og 250 til 300 skpd. under spikerhammeren, resten sælges. Marsovnen syselsætter 48 mand i stadig arbeide foruten dagleiere. De to stangjernhammere kræver 16 mand til deres drift og spikerhammeren 6 mand og 12 drenge i daglig arbeide. I det hele kan prestegjeldet ved Bærums jernverks drift ansees at tjene aarlig 100 til 120 000 rdl. eller 10-12 000 spdl.» I 1829 var produktionen ifølge den officielle indberetning 3725 skpd. rujern, 2319 skpd. støpegods og 3370 skpd. 240 pd. stangjern.

I 1841 — 45 heter det i amtmandens indberetning at driften ved Bærums verk, Fossum og Hakkedalen i de sidste 5 aar ifølge bergmesterens indberetning hadde mottat en ikke übetydelig teknisk forbedring og særlig nævnes at maskinverkstedet ved Bærums verk var blit forsynet med gasovner. Produktionen var steget med 10-20%.

Ifølge Jens Kraft: Topografisk-statistisk beskrivelse over Norge, var der ved verket i begyndelsen av 1800-aarene en marsovn, en stangjernhammer, en kniphammer og 6 spikerhammere samt en kleinsmedje. Marsovnen ved Fossum siges at være nedlagt. Malmen fik de fra Langø-gruberne ved Kragerø, dels fra Arendalske gruber paa gaarden Solberg hvorfra malmen føres tilsjøs til Sandviken, og kullene faaes for størstedelen fra betydelige eiendomsskoger i Asker prestegjeld fra Bogstad, og Nordmarkens skoger, samt fra Krokskogens almenning, hvorhos man i de senere aar til uttrækning av stangjern har anvendt stenkul (cinders) (1840). «Marsovnens produkt var i 1800 til 1803 aarlig noget over 6000 skpd., men i 1813 og 1818 som var en for produktionen mindre heldig periode, leverte verket i gjennemsnit aarligkun 1891 skp. rujern, 1612 skpd. støpegods og 1716 1/4 skpd. stangjern. Fra aaret 1820 har dog marsovnens produkt aarlig oversteget 5000 skpd. samt stangjerntilvirkningen i de senere aar været i gjennemsnit 3000 skpd. og derover, og i de 5 aar 1834 til 1838 er av marsovnen utbragt aarlig 3939 skpd. rujern og 2912 1/2 skpd. støpegods. Spikerhammerens produkt har været mellem 1 og 3 millioner spiker aarlig.» (1840).

Efter opfindelsen av Bessemermetoden, hvorved udmerket jern kunde opnaaes ogsaa ved smeltning med steinkul gik det som bekjendt tilbake med de norske jernverk, og det ene efter det andet maatte lægge ned. Baron Wedel holdt Bærums verk i gang like til i 1870-aarene da ogsaa marsovnen der maatte nedlægges. Men det gamle bekjendte kakkelovnsstøperi, smedjeverkstedet og beslagsmedjen er fremdeles igang, likesom der senere er anlagt høvleri for trælast.

I 1885 opføres disse anlæg at sysselsætte 73 arbeidere aaret rundt med anvendelse av 80 hestekræfter vandkraft og med en produktions-værdi av 75 000 kr.

Bærums verks elektricitetsverk
blev paabegyndt i 1914 ved utbygning av den gamle spikerbruksfos og anlæg av kraftstation med 2 maskinagregat a 200 K. V. A., hvorav det ene nærmest er reserve. Høsten 1915 var dette anlæg færdig og likesaa ledningsnettet utover i Bærum, samtidig som driften ved verket blev omlagt til elektrisk. Imidlertid viste det sig, at behovet for elektrisk strøm stadig blev større og kraftstationen saaledes for liten, hvorfor der i 1918 blev paabegyndt en ny kraftstation ved Ørretvandet i Lommedalen. Denne blev færdig høsten 1919 og har et maskinagregat paa 200 K. V. A. Samtidig blev ogsaa ledningsnettet utvidet, saa det omfattet Lommedalen.

I sammenhæng med dette er i de sidste aar bygget to nye reguleringsdamme, nemlig Smaavandsdam og Mathispladsdam. Foruten disse haves Ørretvandsdam, Byvandsdam, Trehørningdammen og Burudsvandsdam. Desforuten forberedes der nu paabygning paa flere av de forhaandenværende reguleringsdamme for at faa en mere betryggende vandtilførsel.

Forvaltere og formænd
Embret Embretsen var i mange aar forvalter ved verket og er den første vi har fuldt paalidelige oplysninger om. Han var født omkring 1764 og gift med Anne Catrine f. Meyer som var 4 aar yngre. I 1801 hadde han 4 barn: Engel Marie 11 aar, Anne Kristine 4 aar, Karen Elisabet 3 aar og Peder 2 aar. Samtidig med Embretsen opføres som Ober-Masmester Magnus Schølberg og som kontorbetjenter Lars Pedersen Muller og Knud Schmidt. Embretsens enke bodde vistnok efter hans død i det hus som fremdeles kaldes vertshuset like ved Ringeriksveien og drev forretning der. Hun skal ha været kjendt som en meget streng og striks dame.

Erik Østbye findes det nærmere oplysninger om under gaarden Dæli (Dalbo) i Vestre Bærum, hvor hans efterkommere fremdeles lever.

Oskar Fredrik Steen, født paa Fredrikshald, ingeniør, flyttet til Kristiania.

Peder Foss, ingeniør, flyttet fra verket og blev medeier i et spinderi ved Bryn. Bor nu i Kristiania.

Johan Røhne, gaardbrukersøn fra Løten, Hedmark, født 1864. Gjennemgik Hortens tekniske skole 1884—85. Ansat ved Aadals bruk 1884-90. Ophold i England og Skotland 1890-92. Ansat ved Vulkans mek. verksted og jernstøperi, Kristiania, 1892—1900. Fra 1900 ved Bærums verk. Gift med Phoebe, født Viker. 2 sønner og 2 døtre.

Lederne i jern- og metalstøperiet, det mekaniske verksted med stangjernshammer, kniphammer, spikerhammer og kleinsmier samt model* og snekkerverksted, kaldtes henholdsvis støperimestere, smiemestere og modelmestere, indtil overledelsen av verkstederne underlagdes en maskiningeniør (foran nævnte Steen og efterfølgere) med formænd i avdelingerne.

Av støperimestere kan nævnes dansken Mathiesen og engelskmanden Charles Morris. Av smiemestere Zarbell, Steenstrup (senere verksmester paa Horten), Carlsen og C. Forsberg. Av modelmestere Erik Rinnan. Formænd i støperiet Hans Christiansen, Johan Jansen; i det mekaniske verksted Andreas Holm, Oppegaard og Hans Kristiansen. Den ved selskapelighet i bygden uundværlige og meget avholdte leilighetsdigter og taler O. C. Neuberth var jordbruksfuldmægtig.

Av skogfuldmægtiger har vi hørt omtale Zillen, som vistnok var fra Slesvig-Holsten (tysk). Han hadde været kjøbmand i Kristiania, før han blev styrer ved verkets skoger. Efter ham kom Chr. Fjeld, som var fra Ringerike, og som i flere aar var skogfuldmægtig og som i sin tid ogsaa var en interessert deltager i bygdens kommunale liv, representant for det konservative parti i herredsstyre og formandskap m. v. Efter Fjeld kom O. Stamnæs, som er den nuværende skogfuldmægtig, f. t. formand i Bærums skolestyre.

Arbeiderne
Vore oplysninger om arbeiderne, deres livs- og arbeidsforhold er meget mangelfulde. Enkelte spredte træk, som vi har hentet fra forskjellige kilder, kan ikke gi noget fuldstændig billede av forholdene, men vil dog forhaabentlig ha nogen interesse.

Ifølge de maanedlige arbeidslister var i aaret 1610 fra 9. december til 5. januar 1611 efternævnte rennere, hammersmede og pukkere sysselsat med at bryte malm ved kgl. maj. jernhytter i Vestre Bærum : Jeppe Johansen og Kasper Kobmand (hammersmeder), Peder Oxe og Morten Querdfordt (forrennere), Daniel Stockhuusen og Anders Querfordt (hochrennere), Michel Querfordt og Anders Sivert (nachrennere), Mikkel Roffner og unge Per Oxe (pukkere og kuldragere). Navnene viser at det maa ha været tyskere de fleste av dem. Betalingen var 10 rdl. om maaneden for smedene og for de andre henholdsvis 8 og 6 rdl., men unge Per Oxe hadde bare 5 rdl. Det ser ut til at disse arbeidere har drevet avvekslende ved Akers gruber og ved Bærums. Som hytteskriver nævnes Baltzer Fürck, sikkert ogsaa en tysker. Han hadde 6 dl. om maaneden, og det maa ha været en drøi mulkt for ham, da han i 1619 blev dømt av fogden til at betale 20 dl., fordi han uten øvrighetens vidende hadde begravet en dreng, som var druknet i Laxøelven. Kulkjørerne hadde 10 skilling dagen, og der var nævnte maaned 6 av dem: Mikkel Preim, Hans Winckelmand, Anders Køningsrede, Jakob Boler og Peder Plemand, som brændte kul til hytterne og fik 1 ort for hver læst. l alt beløp den maaneds arbeidsutgifter sig til ca. 125 dl., og det heter at mynten er beregnet saaledes at 1 dl. regnes for 74 sk., og hver ort for 19 sk. danske.

Da Paul Smelter i 1614 fik «bestilling» paa jernverket og bergverket udi Akershus len, heter det at han skal være pligtig til at «bestille og forordre om hyttefolkene hver mand betimelige begynde at smelte og arbeide indtil løverdagen middag dernest efter, dag og nat, og hvis midlertid blir smeltet skal av hammersmedene i samme uke blive udi stangjern forarbeidet» (Norske rigsregistranter IV 536—37).

— Dernest hvilken av hyttefolkene som ukedag uten sygdom eller anden lovlig forfald forsømmer, skal hannem for hver slik to dagsløn avkortes udi hans løn og beholdning efter den seddelslydelse hyttemesteren derpaa til hytteskriveren skal tilstille.

Hvad kulbrænderne angaar, som med deres egne hester kjører ved til milen, skal gives som sædvanlig for hver hest 1 mark danske, og dersom samme kulbrænder findes forsømmelige — da skal den samme av lensmanden paa slottet straffes og derfor stande tilrette.

— Hyttemesteren skal ha tilsyn med «bergerne» at de i rette tid ankommer og avtræde deres arbeide, bønderne som hugger kulved, skal faa seddel og bevis. For sit arbeide skulde Paul Smelter faa 150 rdl. aarlig og en gaard «hos jernhytten liggendes».

Jens Juel og Hartvig Huitfeldt fik ordre om at tilholde bønderne at kjøre kul til verket for billig betaling «og ville vi at I selv gjør en vis takst, hvorefter kul og ved skal betales, eftersom I efter den steds leilighet kan eragte billig og ret at være».(N. R. V 143).

I 1688 fastsatte kongen hvorledes jernverkerne skulde la folkene arbeide. De skulde bare arbeide med bergverksarbeide. De skulde ha løn i to maaneder og fri doktor om de kom til skade, slik at de kunde komme til kræfter igjen. Kunde de ikke faa helsen igjen eller nåar de blev for gamle, skulde eieren la dem faa livøre eller pension. Fem procent av det verket tjente skulde gaa til skolen og de fattige (Tank: Eidsvolds verk).

Vi mangler oplysning om hvorledes disse paabud blev efterkommet for Bærums verks vedkommende.

I den tid Peder Anker hadde verket lot han nogen duelige arbeidere fra Bærum reise til Eidsvolls verk for at de der skulde lære op og hjælpe. Da Bærumssmedene kom dit, sa de til sin verksherre, at de indfødte verks folk paa Eidsvoll ikke dudde stort (Tank).

Det kan vist ikke være nogen tvil om, at der paa Bærums verk gjennem tiderne virket en række dygtige fagfolk, som ved sit solide og nøiagtig utførte arbeide gjorde Bærums verks produkter kjendt over hele landet og endnu videre.

Kulbrændingen og kulkjøringen blev efterhvert som verket la under sig eiendommer overtat av landbønderne, og det samme var tilfældet med malmkjøringen fra Sandviken.

Verkets arbeidere har faat hus og vistnok ogsaa jord til bruk. I et mandtal fra 1683 i anledning den kop- og kvægskat som blev paalagt under Kristian V, opføres følgende bruksfolk:

Barn over 10 aar Kjør Svin Gjeiter
1. Mattis Olufssøn  5  2  4
2. Gabriel Fredriksen  1  1  1
3. Tille Matsen  1  1
4. Halvor Jonssøn  2  1  1
5. Siver Engebretsen  1  2  2  2
6. Rafael Mogensen  2  2  2
7. Cort Ludvigsen  1
8. Jens Rafaelsen  1  1
9. Oluf Valler  1  2  1
10. Oluf Pedersen  3  2  2
11. Peder Hanssen  1  2
12. Laurits Jørgensen  3  3  5
13. Tosten Magnussen  2  1
14. Anders Halvorsen  1  1
15. Oluf Pucker  1
16. Johan Ludvigsen  1  1
17. Mikkel Brække  1
Desuten følgende «unge karle»: Tor Henriksen, Anton Pettersen, Nils Børresen, Paul Kjører og Kristen Eriksen

Forøvrig har vi ingen oplysninger om arbeiderne eller deres forhold i 1600-aarene, andet end en tilfeldig oplysning i Statholderskapets ekstraktprotokol 1645 om en arbeider, som formedelst «sit ugudelige levnet og onde forehavende med verket at ruinere og sin kamerat at ombringe» var blit fengslet.

Vi faar ellers gjennem fogdens sagefaldslister vite adskillig om forgaaelser mot lovene, og naar der ikke forekommer noget om verket, maa det enten være fordi forholdene der var gode, eller ogsaa fordi det var overdrat til verkseieren at holde den fornødne justits. Ut gjennem 1700-aarene maa verkets virksomhet være betydelig utvidet, og antallet av arbeidere har øket i forhold dertil. Først gjennem folketællingen av 1801 faar vi paalidelige oplysninger om samtlige funktionærer og arbeidere.

I februar 1801 var der i alt 405 personer bosat paa verket, et antal som holdt sig uforandret i tiden utover, idet der i 1835 var 403; i 1875 var antallet 376.

Arbeiderboligerne bestaar dels av en del større bygninger, liggende omkring verket, dels av mindre huser, hvorav flere er opført av det i firkantede smaa blokker utformede slagg fra masovnen. Samtlige arbeidere har fri ved, og en del har litt jord til bruk, slik at de holder ku.

Fra gammel tid holdtes hvert aar midtsommerfest, hvortil der ogsaa møtte frem ungdom fra andre kanter av bygden for at være med ved Santhansleiken paa Bærums verk, som blev holdt paa pladsen mellem forvalterboligen og greveboligen. Tønder med øl, og rugkaker var lagt op i stalden. Kl. 5 maatte alle være paa pletten i fuld puds. Da blev der skudt salut, og festen tok til. Der var reist en uvanlig høi «maistang», kledd med blomster. Der blev servert en halv øl og en «kakesnab» til hver, før dansen begyndte. Herskapet hadde gjerne fremmede fra byen den dag, og paa Karen Ankers tid var det tradition at selskapet efter aften paa slottet, kom ned og deltok i dansen.

Translate »