Informasjon fra biblioteket angående utleie av møtelokaler og smittevern høsten 2020

Denne høsten blir ganske annerledes enn vi er vant til når det gjelder foredrag, møter og andre arrangementer på biblioteket. Biblioteket har et særlig ansvar, som utleier av møte-lokaler, for å påse at smittevernhensynet blir overholdt. Det er viktig at alle som besøker biblioteket skal oppleve at vi tar smittevern på alvor, og at det er et trygt sted å være.

For å kunne overholde smittevernreglene vil det denne høsten være redusert kapasitet på alle møterommene i Bærum bibliotek. Møterommene på Bekkestua vil ha følgende kapasitet: I møterom Wolfgang 5 personer, møterom Karin – 10 personer. I den store salen er det tillatt med maks 45 personer.
I Sandvika vil møterom Ramstad ha plass til maks 5 personer, møterom Strand – 5 personer og møterom Jong – 2 personer.

Ut september er hovedinngangen inn til biblioteket på Bekkestua stengt pga renovering av torget utenfor, og publikum må derfor benytte alternativ inngang fra baksiden av bygget.

Leietaker står formelt som arrangør av sitt møte/arrangement.
Noen av våre leietakere har faste arrangementer/møter som tiltrekker seg langt flere enn 45 personer. Vi må derfor be de av dere dette gjelder om å treffe de nødvendige forholdsregler rundt dette.
Biblioteket anbefaler å be om forhåndspåmelding på e-post, der man forventer stor pågang.

Vi henviser til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Kapittel 4 §13 :  «Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt.»

Biblioteket har laget deltakerlister som vil bli liggende i møterommene. Arrangøren er ansvarlig for at disse deltakerlistene blir utfylt med kontaktinformasjon for alle deltakerne, oppbevart forsvarlig og at det blir makulert som beskrevet ovenfor. Skjemaet må signeres av den ansvarlige for arrangementet (den som leier lokalet f.eks.). Denne personen har et ekstra ansvar for å påse at smittevernreglene blir overholdt. Rådet om minst én meter avstand gjelder både innendørs og utendørs, men ikke for personer i samme husstand.

Det vil bli satt ut antibac i møtelokalene som vi oppfordrer alle deltakerne til å bruke. Bibliotekets ansatte vil ta et ekstra ansvar for å desinfisere alt av utstyr og overflater før hver ny leietaker kommer.

Vi ber om at alle våre leietakere følger de smittevernregler som til enhver tid gjelder, slik at vi kan fortsette å avholde møter og arrangementer i bibliotekets lokaler fremover.

Med vennlig hilsen
Bærum bibliotek

Trine O. Schøning, biblioteksjef

Translate »