Sandvikens Blikvarefabrikk

«Sandvikens Blikvarefabrik, bedrift som lå mellom Victoria Linoleumsfabrikk og jernbanelinjen i Sandvika, grunnlagt av Caspar Donato Brambani i 1888. Fabrikken ble drevet videre av sønnen Johannes og produserte emballasje til et desinfeksjonspulver, også det produsert av Brambani.» Kilde: ableksikon

Magnus Tveten. Sandvikens blikvarefabrik. 
Fra Bærum : en bygds historie. Bind 2. 1924.

Caspar Donato Brambani (1834-1906)

Sandvikens blikvarefabrik, hvis specialitet er blikemballage og blikreklameskilter, anlagdes av fabrikeier D. Brambani i aaret 1888 i en ganske liten maalestok, og kun beregnet paa at levere smukke og hensigtsmæssige emballager til desinfektionspulver av herr Brambanis egen tilvirkning. Da der paa den tid her i landet, og vistnok heller ikke i hele Skandinavien fandtes fabrikker av denne slags, indløp der hyppige forespørsler om levering av forskjellige slags blikemballage, hvorfor fabrikken utvidedes. Det blev imidlertid ikke med denne ene utvidelse, idet fabrikken gjennem aarene gang paa gang er blit utvidet indtil den nu raader over ca. 3000 kvadratmeters gulvflate mot 80 kvadratmeter ved starten.
Fabrikken, som begyndte med en mand og en gut, beskjæf tiger indtil 150 mennesker. Fabrikken overgik i 1898 til aktieselskap med kapital kr. 100000, som senere er forhøiet til kr. 200000.

Av en artikel i ”Asker og Bærums Budstikke” i anledning av fabrikens jubilæum anføres:

”1. januar 1923 feiret fabrikken 25 aars jubilæum som aktieselskap. Verksmester Kramer fratraadte efter 27 aars virke som driftsbestyrer i 1917, og siden den tid har Th. Wedén været driftsbestyrer for hele anlægget. Han er utdannet som lithograf  og har interessert sig varmt for sit arbeide ved fabrikken. Han har ogsaa deltat meget i det kommunale liv, har været medlem av herredsstyret, formand i øl- og vinsamlaget, formand i ligningsraadet, medlem av skolestyret, og er f. t. medlem av Bærums formandskap (1923).

Direktør Johannes Brambani er søn av fabrikkens grundlægger D. Brambani. Han er født 1862 og utdannet som farmaceut, tok apotekereksamen og praktiserte et aars tid som farmaceut, anla i Sandviken landets første harpiksoljefabrik. Denne viste sig mindre lønsom, blev nedlagt, og han overtok da ledelsen av Sandvikens blikvarefabrik.

Sandvikens blikvarefabrik var den første her i landet der præsterte lithografisk tryk paa blik. Bliktryk har senere faat en enormt stor anvendelse i blikemballagefabrikationen og findes der nu likesaa fuldkomne maskiner for bliktryk som for papirtryk.»

Naar der tages i betragtning hvilket haardt og übekvemt materiale blik er at behandle og trykke paa i motsætning til papir, er det næsten utænkelig at man i bliktryk kan frembringe en likesaa god, om ikke bedre, bløthet i linjer og harmoni i farver og et mere malerilignende produkt end paa papir. Naar hertil kommer at trykken for hver farve maa tørres i ovner under forholdsvis høi temperatur og den dog maa besidde en viss elasticitet saaledes at blikplaterne uten at trykken tar skade, videre kan utsættes for de mest forskjelligartede maskinelle bearbeideiser vil det forstaaes hvor vanskelig blikemballagefabrikationen er.

Hvad der kan præsteres i bliktryk i forbindelse med kunst er fenomenalt i retning av billedproduktion. Ogsaa her har Sandvikens blikvarefabrik gaat foran. Det er i denne forbindelse nok at nævne fabrikkens reproduktion av professor Chr. Krohgs historiske malerier ”Gyda avviser Haralds sendemænd”, ”To mand oppe paa et par ski”, ”Bautaer” og et brudstykke av Nationalgalleriets Leif Erikssons billede. For at kunne hævde direktør Brambanis motto: ”Emballagen sælger varen”, har hovedbetingeisen for fabrikkens trivsel i første række været at levere et i enhver henseende førsteklasses fabrikat. At saa er lykkes fremgaar av de mange udmerkelser fabrikken gjennem aarene er blit tildelt. Ved deltagelse i 17 utstillinger, hvor fabrikken altid har faat den inden gruppen utdelte høieste udmerkelse, har en blandt andet erholdt 13 ærespriser, grand prix og guldmedaljer, hvorav ved jubilæumsutstillingen i Kristiania 1914, 2 guldmedaljer. Allerede ved utstillingen i Stockholm 1897, hvor den ogsaa tildeltes guldmedalje, skrev «Nordens Expositionstidning» i en omtale av fabrikken blandt andet: ”En förtjänstfull och enastående utställning, något motstycke har den svenska afdelingen icke att uppvisa.”

Ved en i 1902 av ”Geschäftstelle vereinigter Carbidfabriken”, Nürnberg avholdt international konkurranse om en hensigtsmæssig emballage for calciumkarbid blev fabrikken i konkurranse med 170 indkomne forslag tildelt 2. præmie.

Blandt fabrikkens mange opfindelser inden branchen har ogsaa et av verksmester Kramer konstruert fingerbeskyttelsesapparat for presservundet saavel inden- som utenlandske autoriteters anerkjendelse. Saaledes har Die königliche Gewerbinspektion i Solingen i sin tid indført det i sit distrikt. Den tyske fagpresse har forøvrig anbefalt og rost det paa det bedste. Ogsaa det danske direktorat for arbeids- og fabriktilsynet har, efterat apparatet er stillet til disposition for den danske stat, viet det sin interesse.

Apparatet for hvis anvendelse riksforsikringsanstalten indrømmer rabat paa forsikringspræmien, har i en aarrække været anvendt paa fabrikkens samtlige presser og avverget den tidligere ved saadanne maskiner saa hyppig forekommende sønderlemning av fingre. Fabrikken tæller blandt sine kunder landets største forbrukere av blikemballage, likesom den gjennem aarene har hat adskillige leverancer til det offentlige.”

I 1914 kan vi lese i Aftenposten om innbrudd og forsøk på å sprenge panservelvet i fabrikken. Senere samme år følger Aftenposten opp nyheten: » Bryllup i kredsfængslet»  Brudgommen var fengslet for sin delaktighet i innbruddet, bruden for heleri av det som ble stjålet. Etter vielsen ble begge ført tilbake til sine celler.

 

Translate »