Armin Goy – fabrikkbestyrer i 40 år

Armin Goy

Armin Goy (1880 – 1959) var fabrikkbestyrer på Granfos Bruk i over 40 år, fra 1909 til 1952. Under et sykehusopphold januar 1952 skrev han en bedriftshistorie med tittelen Granfos 1909-1952
Den er dels kronologisk, dels tematisk ordnet, signert «A.G» og datert 7. januar 1952. Arbeidet behandler perioden 1909-1952 og har 84 paginerte sider.
Beretningen er håndskrevet og er ikke utgitt. Den finnes i arkivet til AS Granfos Bruk som oppbevares på Norsk Skogmuseum.

1. Innledning

Hvis en som jeg har vært over 40 år i samme fabrikkdrift i ledende stilling, føler en trang før man overlater fabrikkens ledelse til yngre krefter å gi for en selv og for andre et slags regnskap over det hva det blev utrettet i de 40 år. Det kan vel best skje på den måten at jeg forsøker å fortelle om Granfos’ utvikling i kronologisk følge. Det skal ikke bare være tale om alt det gode som blev gjort, men også om feil, om ting som man skulde ha gjort bedre, om ting som dessverre blev forsømt. Bare på denne måten kan man få et riktig bilde.

Fra forsiden – Armin Goys håndskrevne dokument.

Jeg vil min ufrivillige ferie her på sykehuset benytte til å gjøre disse opptegnelser. Da jeg ikke ha noen notater her, må jeg stole alene på min hukommelse. Det kan være at jeg undertiden ikke kan huske det nøiaktige årstal for noget som er skjet, men i hovedtrekkene tror jeg, jeg kan påstå at min framstilling er korrekt.

Les mer fra og om dokumentet

Translate »